Sektor za ugovaranјe i finansiranјe programa iz sredstava Evropske unije

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavlja poslove: finansijskog upravljanja ugovorima u okviru IPA komponente I i IPA II; planiranja, pripreme i sprovođenja tenderskih postupaka u skladu sa pravilima za sprovođenje javnih nabavki Evropske unije odnosno Praktičnim vodičem za postupke zaključenja ugovora za spoljne aktivnosti Evropske unije (u daljem tekstu: PRAG), Priručnikom za tvining ugovore i Priručnikom za okvirne ugovore (BENEF 2013); potpisivanja ugovora za projekte finansirane u okviru IPA komponente I i IPA II u ime Republike Srbije; sprovođenja i upravljanja ugovorima i kontrole izvršenja ugovorenih obaveza; planiranja potrebe za sredstvima i plaćanja ugovaračima; kontrole nad svim poslovima koji su delegirani krajnjim korisnicima projekata; obezbeđivanja funkcionisanja sistema za izveštavanje i informisanje; pružanja savetodavne pomoći drugim organima državne uprave u okviru decentralizovanog upravljanja fondovima Evropske unije u Republici Srbiji u vezi sa propisima, pravilima i procedurama za sprovođenje tenderskog postupka i upravljanje ugovorima koji se finansiraju u okviru IPA komponente I i IPA II; pravnih poslova u okviru IPA; kontrolnog tela i sprovodi prvostepenu kontrolu za projekte finansirane u okviru IPA u okviru sistema deljenog upravljanja; upravljanja nepravilnostima i uspostavljanja sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; interne kontrole projekata u okviru IPA; obavlja druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Član 91.
U Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
2. Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
3. Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i
računovodstvo
4. Odeljenje za kontrolu kvaliteta
5. Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA
6. Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata
7. Grupa za internu kontrolu projekata u okviru IPA

Član 92.
Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore i projekte finansirane od strane EU (u okviru IPA komponente I i IPA II); pripreme i kontrole tenderske dokumentacije; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja i koordinira rad užih organizacionih jedinica obrazovanih u okviru Odeljenja.

Član 93.
U Odeljenju za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe
2. Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU
3. Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje

Član 94.
Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe za projekte finansirane od strane EU; pripreme i kontrole tehničke i tenderske dokumentacije za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe, kao i druge vrste ugovora; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora o uslugama i ugovora o nabavci robe; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 95.
Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore o radovima za projekte finansirane od strane EU; pripreme i kontrole tehničke i tenderske dokumentacije za ugovore o radovima, kao i druge vrste ugovora; pripreme informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora o radovima; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 96.
Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za tvining ugovore, grant ugovore i grant ugovore u okviru programa prekogranične saradnje finansirane od strane EU; pripreme i kontrole projektne dokumentacije za tvining ugovore, grant ugovore i grant ugovore u okviru programa prekogranične saradnje, kao i druge vrste ugovora; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) tvining ugovora, grant ugovora i grant ugovora u okviru programa prekogranične saradnje; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 97.
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

Član 98.
U Odeljenju za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja
2. Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja

Član 99.
Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki u obasti izgradnje institucija i društvenog razvoja; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 100.
Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki u obasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 101.
Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obavlja poslove: finansijskog upravljanja, kontrole i računovodstva u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU (u okviru IPA komponente I i IPA II); planiranja potrebe za finansijskim sredstvima, uključujući izradu projekcija gotovinskih tokova; upravljanja bankovnim računima; prijema i zavođenja faktura i zahteva za plaćanje koje podnose ugovarači; kontrole (administrativne i na licu mesta) faktura, prateće dokumentacije i izveštaja koje dostavljaju ugovarači u cilju odobrenja plaćanja; praćenja poštovanja rokova za plaćanje; pripreme naloga za plaćanje; pripreme kontnog okvira za odgovarajuće računovodstvene operacije i za unošenje operacija u računovodstveni sistem; sravnjivanja računovodstvenih evidencija; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

Član 102.
U Odeljenju za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za finansijsko upravljanje
2. Odsek za finansijsku kontrolu
3. Grupa za računovodstvo

Član 103.
Odsek za finansijsko upravljanje obavlja poslove: planiranja potreba za finansijskim sredstvima, uključujući izradu projekcija gotovinskih tokova; praćenja obezbeđivanja nacionalnog sufinansiranja; sprovođenja aktivnosti koje se odnose na izvršenje plaćanja ugovaračima i praćenja poštovanja rokova za plaćanje; upravljanja bankovnim računima u skladu sa pravilima koja se primenjuju između Sektora i drugih organa državne uprave; pripreme zahteva za finansijska sredstva, deklaracija o troškovima i relevantnih zahteva za plaćanja, kao i propratne dokumentacije koja se podnosi Nacionalnom fondu; vođenja knjige dužnika i obezbeđivanja izvršenja povraćaja nepravilno utrošenih sredstava; obrade i unosa podataka u informacioni sistem; pripreme mesečnih finansijskih izveštaja o izvršenim plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 104.
Odsek za finansijsku kontrolu obavlja poslove: prijema faktura i zahteva za plaćanja i sprovođenja finansijskih provera (administrativnih i na licu mesta); prijema i zavođenja faktura, zahteva za plaćanje i prateće dokumentacije koju dostavljaju ugovarači; pripreme i po potrebi dostavljanja dosijea o plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Član 105.
Grupa za računovodstvo obavlja poslove: sprovođenja pojedinačnih faza računovodstvenog ciklusa u skladu sa propisima i međunarodno prihvaćenim standardima; pripreme svih dokumenata koja podležu kontroli uključujući obrasce za sravnjenje i finansijske izveštaje i po potrebi sprovođenje korektivnih mera; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i obavlja druge poslove iz delokruga rada Grupe.

Član 106.
Odeljenje za kontrolu kvaliteta obavlja poslove: kontrole kvaliteta dokumentacije koja podleže ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i davanja preporuke za unapređenje dokumentacije koja je predmet kontrole; upravljanja bazom podataka u vezi sa ex-ante kontrolom; evidentiranja odstupanja od pravila EU za sprovođenje javnih nabavki; unapređivanja vidljivosti i transparentnosti aktivnosti i rezultata, kao i informisanja potencijalnih korisnika o mogućnostima IPA programa; predlaganja unapređenja i izmena postojećeg sistema upravljanja i procedura; priprema izveštaje; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

Član 107.
Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA obavlja poslove: praćenja procesa ispunjavanja uslova za dobijanje i održavanje akreditacije za decentralizovano upravljanja EU fondovima u okviru Sektora i drugih organa državne uprave; upravljanja rizicima i slabostima interne kontrole; evidentiranja slučajeva odstupanja od standardnih procedura; sprovođenja procedura za praćenje primene preporuka revizije; koordinacije izmena postojećih procedura i izmena u sistemu upravljanja i kontrole; razvoja ljudskih resursa; pripreme analiza i izveštaja; pružanja pravne pomoći prilikom pripreme odgovora ponuđačima na pitanja postavljena u fazi pre podnošenja ponuda; pružanja pravne pomoći tokom sprovođenja postupaka ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; pripreme odgovora na žalbe i pritužbe prispele na postupke ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; pružanja pravnih saveta prilikom identifikacije i razmatranja signala nepravilnosti; saradnje sa drugim organima državne uprave u okviru IPA, a u vezi sa horizontalnim poslovima IPA; planiranja, organizacije, koordinacije i sprovođenja pojedinačnih faza procesa oslobađanja od PDV i carina korisnika bespovratnih sredstava i donacija programa u okviru decentralizovanog/indirektnog sistema upravljanja sredstvima EU, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; organizovanje provere dobijene dokumentacije (ugovori, profakture, PPO PDV obrasci i dr); obavljanje blagovremene evidencije, obrade, zavođenja i arhiviranja informacija i dokumenata; sprovođenje korektivnih mera evidentiranih podataka; organizacija obavljanja periodičnog usklađivanja evidentiranih podataka; obavljanje poslova u skladu sa internim procedurama i drugih poslova iz delokruga rada Odeljenja.

Član 108.
Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata, kao kontrolno telo na programima prekogranične i transnacionalne saradnje u okviru sistema deljenog upravljanja, obavlja poslove: kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; izrada i unapređenje relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; prijavljivanja sumnje na nepravilnost nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

Član 109.
U Odeljenju za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje
2. Odsek za prvostepenu kontolu u okviru programa transnacionalne saradnje

Član 110.
Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje obavlja poslove: kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbijeispravnosti prijavljenih projektnih troškova korisnika iz Srbije na programima prekogranične saradnje; provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardimasprovedenih javnih nabavki na projektima; izdavanja sertifikata o izvršenoj prvostepenoj kontroli troškova na osnovu prekontrolisanih projektnih aktivnosti, budžetiranih troškova i pravila vidljivosti projekta; izrada i unapređenje relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; prijavljivanja sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; razvijanja i sprovođenja procedura za obavljanje poslova prvostepene kontrole; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka i Odeljenja.

Član 111.
Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa transnacionalne saradnje obavlja poslove: kontrole (administrativne i na licu mesta) i izdavanja sertifikata na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije na programima transnacionalne saradnje; provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; izrada i unapređenje relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; prijavljivanja sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka i Odeljenja.

Član 111a
Grupa za internu kontrolu projekata u okviru IPA obavlja poslove koji se odnose na: internu kontrolu IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja; proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima; internu kontrolu svih poslovnih procesa unutar Sektora; identifikaciju i procenu rizičnih oblasti poslovnih procesa unutar Sektora, operativnih rizika i rizičnih projekata; redovnu kontrolu rizičnih projekata; pravne poslove u okviru IPA; pripremu strateškog i godišnjeg plana interne kontrole IPA projekata; pružanje saveta rukovodstvu i zaposlenima; identifikaciju prevara; uspostavljanje i održavanje sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; obezbeđivanje održavanja organizacionih i profesionalnih etičkih standarda

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30