Organizaciona struktura

8. april 2014,

Sektor za ugovaranјe i finansiranјe programa iz sredstava Evropske unije

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavlja poslove: finansijskog upravljanja ugovorima u okviru IPA; planiranja, pripreme, kontrole kvaliteta i sprovođenja tenderskih postupaka u skladu sa pravilima za sprovođenje javnih nabavki Evropske unije odnosno Praktičnim vodičem za postupke zaključenja ugovora za spoljne aktivnosti Evropske unije (u daljem tekstu: PRAG), Priručnikom za tvining ugovore i Priručnikom za okvirne ugovore; potpisivanja ugovora za projekte finansirane u okviru IPA u ime Republike Srbije; sprovođenja i upravljanja ugovorima i kontrole izvršenja ugovorenih obaveza; planiranja potrebe za sredstvima i plaćanja ugovaračima; kontrole nad svim poslovima koji su delegirani krajnjim korisnicima projekata; obezbeđivanja funkcionisanja sistema za izveštavanje i informisanje; pružanja savetodavne pomoći drugim organima državne uprave u okviru decentralizovanog/indirektnog upravljanja fondovima Evropske unije u Republici Srbiji u vezi sa propisima, pravilima i procedurama za sprovođenje tenderskog postupka i upravljanje ugovorima koji se finansiraju u okviru IPA; pravnih poslova u okviru IPA; kontrolnog tela i sprovodi prvostepenu kontrolu za projekte finansirane u okviru IPA u okviru sistema deljenog upravljanja; koordinacije horizonatalnih aktivnosti u okviru IPA; upravljanja nepravilnostima i uspostavljanja sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; interne kontrole projekata u okviru IPA; obavlja druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

U Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
2. Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
3. Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo
4. Odeljenje za kontrolu kvaliteta
5. Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA
6. Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata
7. Odeljenje za internu kontrolu projekata, nepravilnosti i pravna pitanja u okviru IPA

Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore i projekte finansirane od strane EU (u okviru IPA); pripreme i kontrole tenderske dokumentacije; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja i koordinira rad užih organizacionih jedinica obrazovanih u okviru Odeljenja.

U Odeljenju za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe
2. Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU
3. Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje

Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe za projekte finansirane od strane EU; pripreme i kontrole tehničke i tenderske dokumentacije za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe, kao i druge vrste ugovora; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora o uslugama i ugovora o nabavci robe; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za ugovore o radovima za projekte finansirane od strane EU; pripreme i kontrole tehničke i tenderske dokumentacije za ugovore o radovima, kao i druge vrste ugovora; pripreme informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) ugovora o radovima; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje obavlja poslove: pripreme i praćenja sprovođenja planova javnih nabavki za tvining ugovore, grantove u okviru programa prekogranične saradnje finansirane od strane EU; pripreme i kontrole projektne dokumentacije za tvining ugovore, grantove u okviru programa prekogranične saradnje, kao i druge vrste ugovora; pripreme i objavljivanja informacija za potencijalne ponuđače, kao i druge poslove u vezi sa postupkom raspisivanja javnih nabavki; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije; praćenja sprovođenja i izmene (aneksiranja) tvining ugovora, grantove u okviru programa prekogranične saradnje; prikupljanja informacija o poštovanju ugovora od strane drugih organa državne uprave, u cilju odobrenja plaćanja; kontrole izveštaja (administrativne i na licu mesta) o sprovođenju ugovora koje podnose ugovarači; obezbeđivanja podataka iz svoje nadležnosti za potrebe praćenja sprovođenja projekata; učestvovanja u upravnim odborima i odborima za praćenje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja,
2. Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti infrastrukturnog razvoja i
3. Grupa za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekatga u oblasti ekonomskog razvoja i energetske efikasnosti.

Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki u obasti izgradnje institucija i društvenog razvoja; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti infrastrukturnog razvoja obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki u obasti infrastrukturnog razvoja; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Grupa za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog razvoja i energetske efikasnosti obavlja poslove: organizovanja pripreme za sprovođenje postupka ocenjivanja pristiglih ponuda u postupku javnih nabavki u obasti ekonomskog razvoja i energetske efikasnosti; postupanja u vezi sa ponudama i prijavama za učešće u postupku javnih nabavki; pripreme ugovora; zaključivanja ugovora sa odabranim ponuđačima, kao i koordinacije rada komisija za odabir ponuda; pripreme izveštaja o sprovedenom postupku ocenjivanja; obaveštavanja o dodeli ugovora i objavljivanja liste dodeljenih bespovratnih sredstava i postupanja po žalbama ponuđača; učestvovanja u pregovaranju u cilju zaključivanja ugovora; prikupljanja i pripreme dokumenata koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i vođenja evidencije o zaključenim ugovorima, kao i poslove vezane za arhiviranje; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Grupe.

Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obavlja poslove: finansijskog upravljanja, kontrole i računovodstva u vezi sa ugovorima finansiranim od strane EU (u okviru IPA komponente I i IPA II); planiranja potrebe za finansijskim sredstvima, uključujući izradu projekcija gotovinskih tokova; upravljanja bankovnim računima; prijema i zavođenja faktura i zahteva za plaćanje koje podnose ugovarači; kontrole (administrativne i na licu mesta) faktura, prateće dokumentacije i izveštaja koje dostavljaju ugovarači u cilju odobrenja plaćanja; praćenja poštovanja rokova za plaćanje; pripreme naloga za plaćanje; pripreme kontnog okvira za odgovarajuće računovodstvene operacije i za unošenje operacija u računovodstveni sistem; sravnjivanja računovodstvenih evidencija; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:

1. Odsek za finansijsko upravljanje,
2. Odsek za finansijsku kontrolu ugovora o radovima, ugovora o nabavci robe, ugovora o uslugama i tvining ugovora,
3. Odsek za finansijsku kontrolu grantova i ugovora prekogranične saradnje i
4. Grupa za računovodstvo.


Odsek za finansijsko upravljanje obavlja poslove: planiranja potreba za finansijskim sredstvima, uključujući izradu projekcija gotovinskih tokova; praćenja obezbeđivanja nacionalnog sufinansiranja; sprovođenja aktivnosti koje se odnose na izvršenje plaćanja ugovaračima i praćenja poštovanja rokova za plaćanje; upravljanja bankovnim računima u skladu sa pravilima koja se primenjuju između Sektora i drugih organa državne uprave; pripreme zahteva za finansijska sredstva, deklaracija o troškovima i relevantnih zahteva za plaćanja, kao i propratne dokumentacije koja se podnosi Nacionalnom fondu; vođenja evidencije dugovanja i obezbeđivanja izvršenja povraćaja nepravilno utrošenih sredstava; obrade i unosa podataka u informacioni sistem; pripreme mesečnih finansijskih izveštaja o izvršenim plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odsek za finansijsku kontrolu ugovora o radovima, ugovora o nabavci robe, ugovora o uslugama i tvining ugovora obavlja poslove: prijema faktura i zahteva za plaćanja i prateće dokumentacije koju dostavljaju ugovarači; sprovođenja finansijskih provera (administrativnih i na licu mesta); pripreme i po potrebi dostavljanja dosijea o plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Odsek za finansijsku kontrolu grantova i ugovora prekogranične saradnje obavlja poslove: prijema zahteva za plaćanje i prateće dokumentacije koju dostavljaju ugovarači; sprovođenja finansijskih provera (administrativnih i na licu mesta); pripreme i po potrebi dostavljanja dosijea o plaćanjima; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odseka.

Grupa za računovodstvo obavlja poslove: sprovođenja pojedinačnih faza računovodstvenog ciklusa u skladu sa propisima i međunarodno prihvaćenim standardima; pripreme svih dokumenata koja podležu kontroli uključujući obrasce za sravnjenje i finansijske izveštaje i po potrebi sprovođenje korektivnih mera; pripreme izveštaja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i obavlja druge poslove iz delokruga rada Grupe.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta obavlja poslove: kontrole kvaliteta dokumentacije koja podleže ex-ante kontroli Delegacije Evropske unije i davanja preporuke za unapređenje dokumentacije koja je predmet kontrole; upravljanja bazom podataka u vezi sa ex-ante kontrolom; evidentiranja odstupanja od pravila EU za sprovođenje javnih nabavki; unapređivanja vidljivosti i transparentnosti aktivnosti i rezultata, kao i informisanja potencijalnih korisnika o mogućnostima IPA programa; predlaganja unapređenja i izmena postojećeg sistema upravljanja i procedura; priprema izveštaje; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA obavlja poslove: praćenja procesa ispunjavanja uslova za dobijanje i održavanje akreditacije za decentralizovano/indirektno upravljanje EU fondovima u okviru Sektora i drugih organa državne uprave; supervizije sistema uključujući pripremu izjave o upravljanju, sprovođenja sistemskih kontrola na licu mesta i pripremu indikatora učinka; upravljanja rizicima i slabostima interne kontrole; evidentiranja slučajeva odstupanja od standardnih procedura; sprovođenja procedura za praćenje primene preporuka revizije; koordinacije izmena postojećih procedura i izmena u sistemu upravljanja i kontrole; razvoja ljudskih resursa; pripreme analiza i izveštaja; saradnje sa drugim organima državne uprave u okviru IPA, a u vezi sa horizontalnim poslovima IPA; planiranja, organizacije, koordinacije i sprovođenja pojedinačnih faza procesa oslobađanja od PDV i carina korisnika bespovratnih sredstava i donacija programa u okviru decentralizovanog/indirektnog/deljenog sistema upravljanja sredstvima EU, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; organizovanje provere dobijene dokumentacije (ugovori, profakture, PPO PDV obrasci i dr); obavljanje blagovremene evidencije, obrade, zavođenja i arhiviranja informacija i dokumenata; sprovođenje korektivnih mera evidentiranih podataka; organizacija obavljanja periodičnog usklađivanja evidentiranih podataka; obavljanje poslova u skladu sa internim procedurama i drugih poslova iz delokruga rada Odeljenja.“

Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata, kao kontrolno telo na programima prekogranične i transnacionalne saradnje u okviru sistema deljenog upravljanja, obavlja poslove: kancelarijske i terenske kontrole, uključujući kontrolu javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; izdavanja sertifikata o ispravnosti troškova; izrade i unapređenja relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata; prijavljivanja sumnje na nepravilnost nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije u vezi sa pravilima izveštavanja i prihvatljivosti troškova; sprovođenja projekata tehničke pomoći; pripreme izveštaja; vođenja evidencija o sprovedenim kontrolama; druge poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja.

U Odeljenju za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice, i to:
1. Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom
2. Grupa za prvostepenu kontrolu projekata u okviru programa prekogranične saradnje sa Rumunijom i Bugarskom
3. Odsek za prvostepenu kontolu u okviru transnacionalne programa Dunav
4. Grupa za prvostepenu kontrolu projekata u okviru Jadransko-jonskog programa.

Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom obavlja poslove: kancelarijske i terenske kontrole na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa; izdavanja sertifikata o ispravnosti troškova; izrada i unapređenje relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; vođenja evidencija o sprovedenim kontrolama; prijavljivanja sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; sprovođenja projekata tehničke pomoći - uvažavajući pravila i procedure usvojene u okviru programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i Hrvatska-Srbija; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije; sprovođenja projekata tehničke pomoći; druge poslove iz delokruga rada Odeljenja, u skladu sa internim procedurama.

Grupa za prvostepenu kontrolu projekata u okviru programa prekogranične saradnje sa Rumunijom i Bugarskom obavlja poslove: kancelarijske i terenske kontrole i izdavanja sertifikata o ispravnosti troškova na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; izrade i unapređenja programskih dokumenata; saradnje sa programskim telima; učestvovanja u radu grupe kontrolora; sprovođenja projekata tehničke pomoći - uvažavajući pravila i procedure usvojene u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija i Bugarska-Srbija; druge poslove iz delokruga rada Odeljenja, u skladu sa internim procedurama.

Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru transnacionalne programa Dunav obavlja poslove: kancelarijske i terenske kontrole na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; provere ispravnosti projektnih aktivnosti i troškova u odnosu na odobreni projekat, poštujući programska pravila za sprovođenje javnih nabavki, vidljivosti projekta i horizontalnih principa; izdavanja sertifikata o ispravnosti troškova; izrada i unapređenje relevantnih nacionalnih procedura i programskih dokumenata, u skladu sa domaćim i EU propisima i standardima; vođenja evidencija o sprovedenim kontrolama; učestvovanja u radu grupe kontrolora - uvažavajući pravila i procedure usvojene u okviru Dunavskog transnacionalnog programa; prijavljivanja sumnje na nepravilnosti nadležnom državnom organu; saradnje sa relevantnim organima državne uprave i drugim telima na nivou pojedinačnih programa; obuke korisnika iz Srbije; druge poslove iz delokruga rada Odeljenja, u skladu sa internim procedurama.

Grupa za prvostepenu kontrolu u okviru Jadransko-jonskog programa obavlja poslove: kancelarijske i terenske kontrole i izdavanja sertifikata o ispravnosti troškova na osnovu izveštaja i prateće dokumentacije podnetih od strane projektnih partnera iz Srbije; izrade i unapređenja programskih dokumenata; saradnje sa programskim telima; učestvovanja u radu grupe kontrolora - uvažavajući pravila i procedure usvojene u okviru Jadransko-jonskog transnacionalnog programa; druge poslove iz delokruga rada Odeljenja, u skladu sa internim procedurama.

Odeljenje za internu kontrolu projekata, nepravilnosti i pravna pitanja u okviru IPA obavlja poslove koji se odnose na: internu kontrolu IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja; proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima; internu kontrolu svih poslovnih procesa unutar Sektora i donošenja preporuka; identifikaciju i procenu rizičnih oblasti poslovnih procesa unutar Sektora, operativnih rizika i rizičnih projekata; redovnu kontrolu i praćenje rizičnih projekata; pravne poslove u okviru IPA; pripremu strateškog i godišnjeg plana interne kontrole IPA projekata; pružanje saveta rukovodstvu i zaposlenima; detektovanje sumnji na prevaru; uspostavljanje i održavanje sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; obezbeđivanje održavanja organizacionih i profesionalnih etičkih standarda.

U okviru Odeljenja za internu kontrolu projekata, nepravilnosti i pravna pitanja u okviru IPA obrazuju je dve unutrašnje jedinice:
1. Grupa za internu kontrolu projekata i nepravilnosti u okviru IPA i
2. Grupa za pravna pitanja u okviru IPA.

Grupa za internu kontrolu projekata i nepravilnosti u okviru IPA obavlja poslove koji se odnose na internu kontrolu IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja; proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima; internu kontrolu svih poslovnih procesa unutar Sektora i pružanje preporuka; identifikaciju i procenu rizičnih oblasti poslovnih procesa unutar Sektora, operativnih rizika i rizičnih projekata; redovnu kontrolu i praćenje rizičnih projekata; pripremu strateškog i godišnjeg plana interne kontrole IPA projekata; pružanje saveta rukovodstvu i zaposlenima; detektovanje sumnji na prevaru; uspostavljanje i održavanje sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; obezbeđivanje održavanja organizacionih i profesionalnih etičkih standarda.

Grupa za pravna pitanja u okviru IPA obavlja poslove koji se odnose na: pravne poslove u okviru IPA; pružanje pravne pomoći prilikom pripreme tenderske dokumentacije, odgovora ponuđačima na pitanja postavljena u fazi pre podnošenja ponuda; pružanje pravne pomoći tokom sprovođenja postupaka ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; pripremu odgovora na žalbe i pritužbe prispele na postupke ocenjivanja ponuda, ugovaranja i sprovođenja ugovora; pružanje pravnih saveta prilikom identifikacije i razmatranja signala nepravilnosti; saradnju sa drugim organima državne uprave i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i pomoćnika ministra.“