Pružanje informacija od javnog značaja

Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, Br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Ministarstvo finansija, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog Ministarstva dostupni su svakome radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podneti:

  • pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
  • predajom neposredno Prijemnoj kancelariji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, ulica Nemanjina br. 22-26
  • elektronskim putem na adresu kontakt@mfin.gov.rs  

Usmeni zahtev u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama saopštava se u zapisnik u pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20, soba br. 19, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju.

Svi zahtevi za pristup informacijama naslovlјeni na ovlašćeno lice, a koji su pristigli u pisarnicu Ministarstva finansija putem pošte ili su predati u pisarnicu, upućuju se ovlašćenom licu.

Kontakt

Ministarstvo finansija
Republike Srbije

Sektor za ugovaranje
i finansiranje programa
iz sredstava EU

Balkanska 53
11000 Beograd
Republika Srbija

Pisarnica: Balkanska 53, prizemlje

Telefon:
+381 11 7652 548

Za opšta pitanja e-mail: cfcu.kontakt@mfin.gov.rs

Za pitanja koja se tiču tendera molimo vas koristite sledeću adresu cfcu.questions@mfin.gov.rs