1/1

Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

, 26. maj 2023

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja. Podrška se realizuje u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa je 6,5 miliona evra,  telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za implementaciju programa.

Ko se može prijaviti

Pravo na prijavu na Javni poziv imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, izuzev gradova, opština i gradskih opština koje su dobile podršku za uspostavljanje mobilnih timova kroz projekte IPA 2012, 2014 i 2016

 

Podrška SKGO

Gradovima, opštinama i gradskim opštinama koje budu izabrane na Javnom pozivu, SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku u uspostavljanju/unapređivanju lokalnih mehanizama za inkluziju Roma.

Program će podržati 10 lokalnih samouprava u sledećim aktivnostima:

- Formiranje Koordinacionih tela za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou

- Formiranje mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja

- Izrada/unapređenje lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

- Izrada operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja

- Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine u maksimalnom iznosu do 10.000 evra po lokalnoj samoupravi odnosno do 70% troškova sprovođenja operativnog plana (obaveza sufinansiranja najmanje 30% ukupnih troškova sprovođenja od strane lokalne samouprave), kao i

- niz aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta, umrežavanja i razmene iskustava lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

U okviru projekta planirana je i izrada i pilotiranje modela za uspostavljanje Mobilnog tima za inkluziju Roma kao inovativnog i integrisanog javnog servisa, uključujući definisane standarde licenciranja, u lokalnim samoupravama koje bude iskazale interesovanje za ovu vrstu podrške i učešće u pilotiranju inovativnog pristupa.

 

Način i rok prijave

Neophodna dokumentacija za podnošenje prijava:

- Prijavni formular (popunjen, potpisan i pečatiran od strane gradonačelnika/predsednika opštine na propisanom obrascu)

- Izjava o spremnosti na saradnju (popunjena, potpisana i pečatirana od strane gradonačelnika/predsednika opštine na propisanom obrascu)

Dokumentaciju za podnošenje prijava potrebno je dostaviti u štampanom obliku u 2 (dva) originalna primerka u A4 formatu u zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom: “Prijava na Javni poziv za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja“ i naznakom „Ne otvarati pre sastanka za otvaranje“.

Na poleđini koverte treba navesti naziv grada/opštine/gradske opštine i ime i broj telefona kontakt osobe.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom, kurirskom službom ili lično na sledeću adresu:

 

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE

„Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“

Makedonska 22/VIII, 11103 BEOGRAD

Republika Srbija

 

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. elektronskom poštom) ili dostavljene na bilo koju drugu adresu biće automatski odbijene.

U slučaju ličnog dostavljanja prijave, potvrda o prijemu će biti uručena donosiocu pošiljke.

Rok za dostavljanje prijava je 23.06.2023. godine.

 

Za više informacijа o postupku izbora i kriterijumima, kao i o info-danima, posetite - http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/349/javni-poziv-za-pruzanje-sveobuhvatne-podrske-za-uspostavljanje-unapredjivanje-lokalnih-mehanizama-za-inkluziju-roma-i-romkinja

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31