1/1

Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

, 26. maj 2023

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite. Podrška se realizuje u okviru programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa iznosi 6,5 miliona evra, telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za njegovu implementaciju.

Ko se može prijaviti

Pravo na prijavu na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

 

Podrška SKGO

Gradovima i opštinama koji budu izabrani na Javnom pozivu SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku, za unapređenja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Planirano trajanje realizacije podrške je okvirno 24 meseca (12 meseci tehničke podrške i 12 meseci finansijske podrške).

Podnošenjem prijave na konkurs, JLS se istovremeno prijavljuje i za stručno-tehničku i za finansijsku podršku.

 

Struktura paketa podrške

U okviru ovog poziva, predviđena je podrška za 20 JLS i to za:

- 15 JLS, stručno-tehnička podrška u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite.  Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 60.000,00 EUR za uvođenje nove/novih ili unapređenje postojećih standardizovanih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou (npr. nova usluga koja trenutno nije obezbeđena u JLS ili razvoj/proširenje postojeće usluge kako bi se povećao obuhvat korisnika i/ili povećala teritorijalna dostupnost usluge i slično) sa fokusom na usluge koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije;

- 5 JLS, stručno-tehnička podrška u razvoju "novih mehanizama“ i specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite, odnosno za razvoj inovativnih i/ili integrisanih, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje (sa naglaskom na standardizovane usluge socijalne zaštite) koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije. Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 100.000,00 EUR za razvoj i uspostavljanje inovativnih i/ili integrisanih usluga, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje.

 

Način i rok prijave

Neophodna dokumentacija za podnošenje prijava:

- Popunjen i potpisan Obrazac za prijavu: neophodno je dostaviti original i tri kopije Obrasca za prijavu JLS za paket podrške lokalnim samoupravama za unapređenje socijalne zaštite potpisanog od strane predsednika opštine/gradonačelnika.

- Izjavu o spremnosti za korišćenje paketa podrške za unapređenje usluga socijalne zaštite, koju je potpisao predsednik opštine/gradonačelnik (original dokumenta). 

- Izjava/e o partnerstvu u uspostavljanju međuopštinske saradnje potpisane od strane predsednika opštine/gradonačelnika partnerskih JLS (original dokumenta)– za JLS koje se prijavljuju za uspostavljanje usluga socijalne zaštite obezbeđenih putem međuopštinske saradnje;

- Izjava/e o partnerstvu u obezbeđivanju integrisane (međusektorske) usluge socijalne zaštite potpisane od strane ovlašćenih lica partnerskih ustanova/institucija/organizacija (original dokumenta) - za JLS koje se prijavljuju za razvoj integrisane  usluge;

- Nosač podataka USB sa pratećom dokumentacijom, koja je navedena u odeljku 4 Smernica za prijavu. Prateća dokumenta, kojima potvrđujete navode iz Obrasca za prijavu, se dostavljaju u elektronskom formatu na nosaču podataka USB-u;

- Lista za proveru potpunosti podnesene prijave.

 

Gde i kako poslati konkursnu dokumentaciju?

Prijave je potrebno dostaviti na dole navedenu adresu, u zapečaćenoj koverti (preporučena pošiljka, preko privatne kurirske službe ili se dostavlja lično). U slučaju lične dostave, dostavljaču će biti uručena potpisana i datirana potvrda o prijemu pošiljke.

Poštanska adresa, adresa za lično dostavljanje ili putem privatne kurirske službe:

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE

„Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“

Makedonska 22/VIII, 11103 BEOGRAD

Republika Srbija

Prijave koje su dostavljene drugim putem (npr. faksom ili elektronskom poštom), kao i prijave koje su dostavljene na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Na koverti mora biti naznačeno sledeće:

“Prijava na konkurs za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite“, pun naziv i adresa podnosioca prijave, kao i tekst “Ne otvarati pre zvaničnog sastanka za otvaranje prijava”.

Na poleđini koverte treba navesti naziv grada/opštine, ime, funkciju i broj telefona kontakt osobe.

Rok za dostavljanje prijave je 23.06.2023. godine.

 

Za više informacijа o postupku izbora i kriterijumima, kao i o info-danima, posetite - http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/348/javni-poziv-za-dodelu-paketa-podrske-jedinicama-lokalne-samouprave-za-unapredjenje-socijalne-zastite

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30