1/1

NABAVKA OPREME NEOPHODNE ZA UNAPREDJENjE USLUGA OCENjIVANjA USAGLASENOSTI U REPUBLICI SRBIJI

, 21. april 2017

Uz pomoć Evropske unije, nabavlja se oprema za ispitivanja i merenja koju će koristiti 15 akreditovanih tela, odnosno laboratorija koje ispituju proizvode, odnosno potvrđuju usaglašenost proizvoda koji se stavljaju na tržište. Cilj je da se stvore uslovi da privrednici Srbije u potpunosti i efikasno ispune zahteve tehničkih propisa odnosno evropskih standarda za bezbednost proizvoda.

Ukupna vrednost projekta “Nabavka opreme neophodne za unapređenje usluga ocenjivanja usaglašenosti u Republici Srbiji” je 5 miliona evra, od čega je 4,5 miliona evra obezbedila EU iz pretpristupnih fondova, a 500 hiljada evra Ministarstvo privrede.

Do sada je nabavljeno 55 jedinica opreme koja će se koristiti u 11 laboratorija širom Srbije, ukupne vrednosti više od 3,2 miliona evra. U toku su javne nabavke još 27 jedinica opreme za još četiri laboratorije, pa će sveukupni broj korisnika opreme biti 15.

Ministarstvo privrede je potpisalo ugovore o ustupanju opreme sa 11 akreditovanih tela-laboratorija čime će dodatno biti ojačani njihovi tehnički kapaciteti za sertifikaciju i standardizaciju proizvoda.

Oprema je za ispitivanje sledećih grupa proizvoda: električni i elektronski aparati, mašine, merila, oprema koja se koristi u eksplozivnim atmosferama, lična zaštitna oprema, oprema pod pritiskom, građevinski proizvodi i dr.

Projekat nabavke opreme tj. jačanja tehničkih kapaciteta laboratorija će olakšati proizvođačima navedenih grupa proizvoda pristup evropskom tržištu i smanjiti troškove usluga sertifikacije i ispitivanja tih proizvoda, što treba da dovede do povećanja konkurentnosti srpske industrije prilikom stavljanja proizvoda na jedinstveno evropsko, ali i na druga inostrana tržišta. Pored toga, nabavljena oprema će pomoći domaćim telima za ocenjivanje usaglašenosti da u budućem periodu postanu aktivni igrači na evropskom tržištu ispitivanja i sertifikacije proizvoda.

Ugovorena oprema će biti isporučena i instalirana u laboratorijama krajnjih korisnika od maja do septembra 2017. godine.

 

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Evropskom unijom pokreće i kampanju „BEZBEDNOST NEMA CENU“ koja je deo tvining projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti“.*

Osnovni cilj kampanje za bezbednost proizvoda „Bezbednost nema cenu“ je podizanje svesti građana i privrede o značaju i efektima primene propisa u oblasti bezbednosti proizvoda i značaju ove teme, kako za ličnu bezbednost građana, bezbednost njihove imovine i zaštite životne sredine, tako i za konkurentnost srpske privrede.

Kampanja započinje akcijom koja ukazuje na Srpski znak usaglašenosti kao simbol bezbednosti proizvoda. Samo električni uređaji koji imaju ovaj znak ispunjavaju standarde i zahteve za bezbednost.

Takođe, u okviru kampanje je planirana i serija informativnih radionica za privrednike širom Srbije u saradnji sa PKS, kao i intenzivna saradnja sa medijima u ukazivati na važnost tehničke usaglašenosti i bezbednosti proizvoda, kako za potrošače, tako i za naše privrednike i njihovu konkurentnost.

Kampanja je deo tvining projekta „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti“.

 

*Projekat finansira EU sa 1.000.000 evra u cilju unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u RS. Posebna komponenta projekta odnosi se na pomoć privredi, potrošačima i javnosti u cilju podizanja svesti o značaju infrastrukture kvaliteta. U ime Republike Srbije, ugovarno telo ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija).

Print
 
 
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31