Grantovi su bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju licu ili organizaciji radi sprovođenja unapred definisanih aktivnosti i koja se uređuju sporazumom ili ugovorom između korisnika granta i Tela za ugovaranje prema pravilima EU.

Telo koje potpisuje ugovor o dodeli granta naziva se korisnik granta i njega ne treba poistovećivati sa državom korisnicom, krajnjim korisnikom operacije ili ciljnom grupom. Korisnici grantova mogu biti subjekti koji su uključeni u obrazovanje, obučavanje, informisanje, inovacije ili istraživanja i studije u oblasti evropskih politika, kao i bilo koje druge aktivnosti koje doprinose promociji građanskih sloboda ili ljudskih prava. Osim toga, korisnik granta može biti telo koje uspostavlja evropske standarde ili pravni subjekt koji predstavlja neprofitne organizacije koje su aktivne u državama članicama ili državama kandidatima za članstvo i promovišu principe i politike koji su u skladu sa ciljevima osnivačkih Ugovora. Sredstva granta se dodeljuju za aktivnosti koje podnosilac prijave predlaže Telu za ugovaranje, a koje spadaju u delokrug rada podnosioca prijave. Procedura koja se primenjuje za grantove suprotna je od procedure za dodeljivanje ugovora o nabavkama kod kojih Telo za ugovaranje definiše projektni zadatak odnosno specifikacije za predviđene projekte.

Podnosilac prijave može da postupa sam ili zajedno sa drugim podnosiocima. Međutim, ukoliko im se dodeli ugovor o grantu, svi podnosioci prijave postaju korisnici granta. Prilikom dodeljivanja grantova primenjuju se stroga pravila. Ona nalažu programiranje, transparentnost i jednak tretman. Grantovi ne mogu da se dodeljuju kumulativno niti retroaktivno i generalno moraju da sadrže sufinansiranje. Iznos koji se u ugovoru o dodeli granta definiše kao iznos kvalifikovan za finansiranje ne može da se prekorači.

Opšte pravilo, koje može imati specifične izuzetke, jeste da svrha odnosno krajnji efekat grantova ne sme da bude ostvarivanje zarade za korisnika.

Korisnik granta je odgovoran za sprovođenje ugovorene aktivnosti i na kraju preuzima vlasništvo nad ostvareniм rezultatima.

Telo za ugovaranje nadležno je za objavljivanje programa rada i poziva za podnošenje predloga, primanje predloga, predsedavanje Komisijama za ocenjivanje predloga i odlučivanje o rezultatima objavljenih poziva. Ono je dužno da Evropskoj komisiji podnese Izveštaj o ocenjivanju predloga, detaljan pregled predloženih grantova i, po potrebi, nacrte ugovora na prethodno odobrenje.

Kada se grant odobri, Telo za ugovaranje potpisuje ugovor i o tome obaveštava Evropsku komisiju. Po pravilu, predstavnik Evropske komisije prisustvuje otvaranju i ocenjivanju predloga u svojstvu posmatrača.

Print
 
 
P U S Č P S N
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30