Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Zakoni

Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19) ...

detaljnije

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon, 95/18) ...

detaljnije

Zakon o budžetskom sistemu (''Službeni glasnik RS'', broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18) ...

detaljnije

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Službeni glasnik RS, broj 80/02 , 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03 , 55/04 , 61/05 , 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07 , 20/09 , 72/09 - dr. zakon ...

detaljnije

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima „Službeni glasnik RS“, broj 50/18 (u primeni od 08. januara 2019. godine) ...

detaljnije

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama „Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 68/15, 113/17 ...

detaljnije

Zakon o porezu na dohodak građana „Službeni glasnik RS“, broj 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka ...

detaljnije

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ''Službeni glasnik RS'', broj 26/01 , 80/02 , 43/04 , 132/04 - dr. propis, 112/05 - dr. propis, 114/06 - dr. propis, 118/07 - dr. propis, 114/08 - dr. propis, 31/09 , 106/09 ...

detaljnije

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ''Službeni glasnik RS'', broj 84/04 , 61/05 , 62/06 , 5/09 , 52/11 , 101/11 , 47/13 , 108/13 , 57/14 , 68/14 - dr. zakon, 112/15 , 113/17 , 95/18 , 86/19 ...

detaljnije

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji „Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11 ...

detaljnije

Zakon o akcizama „Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr.zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 ...

detaljnije

Zakon o budžetskom sistemu (''Sl. glasnik RS'', br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 ) ...

detaljnije

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) ...

detaljnije

Zakon o porezima na imovinu Službeni glasnik RS'', broj 26/01 , 45/02 - US, Sl. list SRJ br. 42/02 - US, Sl. glasnik RS br. 80/02 , 80/02 - dr. zakon, 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11 ...

detaljnije

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ('„Službeni glasnik RS”, broj119/12) ...

detaljnije

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ('„Službeni glasnik RS”, broj119/12) ...

detaljnije

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ('„Službeni glasnik RS”, broj119/12) ...

detaljnije

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 43/12) –prestala da važi 5. avgusta 2012. godine („Službeni glasnik RS“, br. 76/12) ...

detaljnije