Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  Pregled propisa  >>  Uredbe  >>  Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uredbe

Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

("Službeni glasnik RS" br. 46/12)

Član1

Ovom  uredbom  uređuje  se  iznos,  način  i  dinamika  uplate  doprinosa  za  obavezno penzijsko  i  invalidsko  i  zdravstveno  osiguranje  za  sveštenike  i  verske službenike  iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Član2

Za lica iz člana1. ove uredbe sredstva za uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko  i  zdravstveno  osiguranje  obezbeđuju  se  u  budžetu  Republike  Srbije  do  visine najniže mesečne osnovice doprinosa propisane članom38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Razliku doprinosa između najniže mesečne osnovice doprinosa i opredeljene osnovice doprinosa uplaćuje osiguranik, odnosno crkva ili verska zajednica, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu organa nadležnog za poslove vera, u skladu sa zakonom.

Član3

Organ  nadležan  za  poslove  vera  prenosiće  sredstva  na  propisane  uplatne  račune doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za lica iz člana1. ove uredbe, najkasnije do15. u mesecu za prethodni mesec.

Član4

Nadležna  organizacija  za  obavezno  socijalno  osiguranje  dostavlja  podatke  o osiguranicima  i  promenama u osiguranju za  osiguranike  iz  člana1. ove uredbe  Poreskoj upravi, u rokovima propisanim Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osnovicu doprinosa za svakog osiguranika crkva, odnosno verska zajednica opredeljuje u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje koja podatke o tome dostavlja Poreskoj upravi, u skladu sa zakonom.

Poreska  uprava  donosi  rešenja  o  zaduženju,  na  osnovicu  doprinosa  koju  opredeli crkva, odnosno verska zajednica u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica se opredeljuje za određenog osiguranika i ne može se menjati u toku tekuće godine.

Član5

Poreska  uprava,  po  izvršenoj  uplati  iz  člana2. ove  uredbe,  evidentira  uplaćene doprinose o svakom osiguraniku o čemu dostavlja podatke nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje.

Član6

Poreska uprava, najkasnije do5. u mesecu dostavlja podatke o sveštenicima i verskim službenicima,  o  jedinici  lokalne  samouprave  na  kojoj  se  vrši  zaduženje  za  određenog osiguranika, obeležjima za identifikaciju obveznika, najnižoj mesečnoj osnovici osiguranja i obračunatom iznosu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na tu osnovicu, organu nadležnom za poslove vera.

Član7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".