Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

("Službeni glasnik RS" br. 46/12)

Član1

Ovom  uredbom  uređuje  se  iznos,  način  i  dinamika  uplate  doprinosa  za  obavezno penzijsko  i  invalidsko  i  zdravstveno  osiguranje  za  sveštenike  i  verske službenike  iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Član2

Za lica iz člana1. ove uredbe sredstva za uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko  i  zdravstveno  osiguranje  obezbeđuju  se  u  budžetu  Republike  Srbije  do  visine najniže mesečne osnovice doprinosa propisane članom38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Razliku doprinosa između najniže mesečne osnovice doprinosa i opredeljene osnovice doprinosa uplaćuje osiguranik, odnosno crkva ili verska zajednica, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu organa nadležnog za poslove vera, u skladu sa zakonom.

Član3

Organ  nadležan  za  poslove  vera  prenosiće  sredstva  na  propisane  uplatne  račune doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za lica iz člana1. ove uredbe, najkasnije do15. u mesecu za prethodni mesec.

Član4

Nadležna  organizacija  za  obavezno  socijalno  osiguranje  dostavlja  podatke  o osiguranicima  i  promenama u osiguranju za  osiguranike  iz  člana1. ove uredbe  Poreskoj upravi, u rokovima propisanim Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osnovicu doprinosa za svakog osiguranika crkva, odnosno verska zajednica opredeljuje u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje koja podatke o tome dostavlja Poreskoj upravi, u skladu sa zakonom.

Poreska  uprava  donosi  rešenja  o  zaduženju,  na  osnovicu  doprinosa  koju  opredeli crkva, odnosno verska zajednica u saradnji sa nadležnom organizacijom za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica se opredeljuje za određenog osiguranika i ne može se menjati u toku tekuće godine.

Član5

Poreska  uprava,  po  izvršenoj  uplati  iz  člana2. ove  uredbe,  evidentira  uplaćene doprinose o svakom osiguraniku o čemu dostavlja podatke nadležnoj organizaciji za obavezno socijalno osiguranje.

Član6

Poreska uprava, najkasnije do5. u mesecu dostavlja podatke o sveštenicima i verskim službenicima,  o  jedinici  lokalne  samouprave  na  kojoj  se  vrši  zaduženje  za  određenog osiguranika, obeležjima za identifikaciju obveznika, najnižoj mesečnoj osnovici osiguranja i obračunatom iznosu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na tu osnovicu, organu nadležnom za poslove vera.

Član7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".