Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina

("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i novozaposlenih lica mlađih od 30 godina, saglasno članu 21v Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji zaposli lice koje se na dan zaključenja ugovora o radu, u smislu zakona kojim se uređuje rad, smatra pripravnikom, odnosno koje je mlađe od 30 godina, i koje ispunjava uslove propisane članom 21v stav 1, odnosno stav 2. Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica (u daljem tekstu: poslodavac) dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta (u daljem tekstu: Poreska uprava), u skladu sa ovim pravilnikom .

Član 3.

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o novozaposlenim licima za koja ima pravo na poresku olakšicu saglasno članu 21v Zakona na propisanim obrascima, i to:

1) za pripravnike mlađe od 30 godina iz člana 21v stav 1. Zakona (u daljem tekstu: pripravnik) - na Obrascu OPNR-P - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika;

2) za lica mlađa od 30 godina iz člana 21v stav 2. Zakona (u daljem tekstu: lice mlađe od 30 godina) - na Obrascu OPNR-M - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica mlađih od 30 godina.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Obrasci OPNR-P i OPNR-M podnose se pri zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom i licem mlađim od 30 godina.

U slučaju kad nastanu propisani razlozi iz člana 21v st. 6. i 8. Zakona za gubitak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica iz člana 1. ovog pravilnika, uz obavezu plaćanja dugovanog poreza saglasno članu 21v stav 7. Zakona, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR-P, odnosno na Obrascu OPNR-M.

Obrasci iz stava 1. ovog člana podnose se i pri zasnivanju radnog odnosa drugih lica koja poslodavac, po isteku perioda korišćenja olakšice iz člana 21v stav 1, odnosno stav 2. Zakona, prima u radni odnos umesto lica za koja koristi olakšice iz člana 21v Zakona - Obrazac OPNR-P ako se drugo lice prima u radni odnos umesto pripravnika, a Obrazac OPNR-M ako se drugo lice prima u radni odnos umesto lica mlađeg od 30 godina.

Član 5.

Podatke na Obrascu OPNR-P, odnosno na Obrascu OPNR-M, poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6.

Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M poslodavac podnosi Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno sa licem iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, odnosno od dana nastanka razloga za gubitak poreske olakšice za to lice.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa licem iz stava 1. ovog člana, uz Obrazac OPNR-P, odnosno Obrazac OPNR-M, poslodavac dostavlja Poreskoj upravi kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice.

II. NAČIN POPUNjAVANjA OBRAZACA

Član 7.

U Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u naslovu Obrasca precrtava se suvišna reč (ostvarivanju ili gubitku);

2) u delu I - Podaci o poslodavcu unosi se:

-pod red. br. 1 - poreski identifikacioni broj (PIB);

-pod red. br. 2 - pun naziv i oznaka firme;

-pod red. br. 3 - sedište i adresa;

-pod red. br. 4 - matični broj poslodavca;

-pod red. br. 5 - datum početka obavljanja delatnosti - upisa u registar nadležnog organa;

-pod red. br. 6 - broj zaposlenih kod poslodavca na dan 1. septembra 2006. godine;

- po d red. br. 7 - broj novozaposlenih lica za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu iz člana 21v Zakona, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

-pod red. br. 8 - broj zaposlenih kod poslodavca na dan zasnivanja radnog odnosa (stupanja na rad) novozaposlenog lica za koje se dostavljaju podaci, računajući i to novozaposleno lice;

3) delu II - Podaci o pripravniku (odnosno o licu mlađem od 30 godina) za koga poslodavac stiče poresku olakšicu, odnosno o drugom licu koje poslodavac zaposli u narednom periodu posle isteka olakšice, unosi se:

-pod red. br. 9 - ime i prezime pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče pravo na poresku olakšicu ili drugog lica koje poslodavac zaposli u narednom periodu;

-pod red. br. 10 - adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) lica sa red. br. 9;

-pod red. br. 11 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) lica sa red. br. 9;

-pod red. br. 12 - datum kada je pripravnik, odnosno lice mlađe od 30 godina prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

-pod red. br. 13 - datum kada je sa licem sa red. br. 9. poslodavac zaključio ugovor o radu;

-pod red. br. 14 - datum prijave lica sa red. br. 9. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

-pod red. br. 15 - datum zasnivanja radnog odnosa sa licem sa red. br. 9 - dan stupanja na rad;

-u okviru red. br. 16 - iskazuje se period korišćenja poreske olakšice, tako što se zaokružuje red. br. 16.1. ili red. br. 16.2; ako se zaokružuje red. br. 16.2, na tom rednom broju iskazuje se i podatak o preostalom periodu korišćenja poreske olakšice u skladu sa članom 21v stav 8. Zakona, a na red. br. 16.3. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog pripravnika, odnosno prethodno zaposlenog lica mlađeg od 30 godina, kome je prestao radni odnos i umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice zapošljavanjem novog pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina sa red. br. 9;

-u okviru red. br. 17 - iskazuje se naredni period u toku ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja poreske olakšice, tako što se na red. br. 17.1. iskazuje podatak o preostalom periodu ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja poreske olakšice, odnosno datum do kog se ostvaruje pravo na olakšicu, u skladu sa članom 21v stav 8. Zakona, a na red. br. 17.2. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica kome je prestao radni odnos i umesto koga se zapošljava drugo lice; podaci pod red. br. 17.1. i 17.2. unose se samo u slučaju kad u narednom periodu ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja poreske olakšice prestane radni odnos licu za koje je korišćena ta olakšica;

4) u delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i iznosu dugovanog poreza, koji se popunjava samo kada se Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M dostavlja u slučaju nastanka propisanih razloga za gubitak poreske olakšice, unosi se:

-pod red. br. 18 - datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 9;

-pod red. br. 19 - kratak opis razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 9. (smanjenje broja zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine, uvećan za broj zaposlenih lica za koje ostvaruje poreske olakšice iz člana 21v Zakona, odnosno za broj zaposlenih drugih lica primljenih u radni odnos umesto ovih zaposlenih lica, u trenutku prestanka radnog odnosa bilo kog zaposlenog kod poslodavca);

-u okviru red. br. 20 - iskazuju se podaci o iznosu obračunatog poreza zbog gubitka poreske olakšice, i to: pod red. br. 20.1 - iznos poreza koji bi poslodavac inače platio da nije koristio poresku olakšicu, a pod red. br. 20.2. iznos sa red. br. 20.1. valorizovan primenom stope rasta cena na malo od dana kada bi obaveza plaćanja poreza nastala da nije korišćena poreska olakšica do dana gubitka prava na poresku olakšicu (dan prestanka radnog odnosa u smislu alineje 2. ove tačke).

Podaci pod red. br. 12. i red. br. 16.1. do 16.3. ne unose se u slučaju kad su ispunjeni uslovi za iskazivanje podataka na red. br. 17.1. i 17.2.

Kada se Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M podnose radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju samo u delu I - Podaci o poslodavcu i delu II - Podaci o pripravniku (odnosno o licu mlađem od 30 godina) za koga poslodavac stiče poresku olakšicu, odnosno o drugom licu koje poslodavac zaposli u narednom periodu posle isteka olakšice.

Kada se Obrazac OPNR-P i Obrazac OPNR-M podnose zbog nastanka razloga za gubitak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu II I- Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i iznosu dugovanog poreza na način iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a podaci u delu I i u delu II unose se tako što se preuzimaju podaci iz odgovarajućih delova Obrasca OPNR-P, odnosno Obrasca OPNR-M, koji je podnet za isto novozaposleno lice prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

III. PLAĆANjE POREZA I IZVEŠTAVANjE

Član 8.

Poslodavac je dužan da obavesti Poresku upravu o izvršenoj uplati dugovanog poreza iz člana 21v stav 7. Zakona narednog dana od dana uplate, podnošenjem dokaza o uplati.

U slučaju da poslodavac ne izvrši uplatu dugovanog poreza, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave rešenjem će utvrditi obavezu plaćanja poreza na osnovu podataka iz Obrasca OPNR-P i Obrasca OPNR-M, kao i drugih podataka kojima raspolaže.

Član 9.

Poreska uprava vodi evidenciju o broju poslodavaca koji ostvaruju poresko oslobođenje iz člana 21v Zakona, kao i o broju pripravnika, lica mlađih od 30 godina i drugih lica po osnovu čijeg zaposlenja poslodavac ostvaruje poresko oslobođenje.

Poreska uprava tromesečno dostavlja izveštaj Ministarstvu finansija sa podacima iz evidencije iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 20. u narednom mesecu po isteku tromesečja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u « Službenom glasniku Republike Srbije » , a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

 

Broj 110-00-356 /200-04
U Beogradu, 25. avgusta 2006. godine

Ministar finansija,
Mlađan Dinkić, s.r.

 

Preuzmite obrazac OPNR-M

 

Republika Srbija

   

Obrazac OPNR-M

MINISTARSTVO FINANSIJA

   

Potvrda o prijemu

PORESKA UPRAVA

   

(popunjava Poreska uprava)

Organizaciona jedinica _______________

   

__________________________

 

OBAVEŠTENjE
O OSTVARIVANjU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLjAVANjA LICA MLAĐIH OD 30 GODINA

Red. br.

Opis

Podaci

I

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

Firma (pun naziv i oznaka)

 

3.

Sedište i adresa

 

4.

Matični broj

 

5.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

Broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine

 

7.

Broj lica za koj a već koristi ovu poresku olakšicu

 

8.

Broj zaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem

 

II

PODACI O LICU MLAĐEM OD 30 GODINA ZA KOGA POSLODAVAC STIČE PORESKU OLAKŠICU, ODNOSNO O DRUGOM LICU KOJE POSLODAVAC ZAPOSLI U NAREDNOM PERIODU POSLE ISTEKA OLAKŠICE

 

9.

Ime i prezime

 

10.

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

11.

JMBG

 

12.

Datum sticanja statusa nezaposlenog lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje

 

13.

Datum zaključenja ugovora o radu

 

14.

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

15.

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

16.

Poreska olakšica se koristi:

 

16.1.

od početka za ceo period (24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa)

 

16.2.

kao nastavak korišćenja olakšice umesto prethodno zaposlenog lica mlađeg od 30 godina (preostali period korišćenja)

 

16.3.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica mlađeg od 30 godina umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice

 

17.

Ostvarivanje prava u narednom periodu posle isteka korišćenja olakšice (24 meseca od dana isteka korišćenja olakšice):

 

17.1.

preostali period od narednog perioda posle isteka olakšice u skladu sa članom 21v stav 8. Zakona

 

17.2.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica kome je prestao radni odnos i umesto koga se zapošljava drugo lice

 

III

PODACI O GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU I IZNOSU DUGOVANOG POREZA

 

18.

Datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice

 

19.

Razlog gubitka poreske olakšice

 

20.

Dugovani porez:

 

20.1.

ukupan iznos obračunatog i obustavljenog poreza

 

20.2.

revalorizovani iznos dugovanog poreza (član 21v stav 7. Zakona)

 

__________________________

 

_________________________

mesto

 

datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

 

M.P.

______________________________

potpis odgovornog lica

 

Preuzmite obrazac OPNR-P

 

Republika Srbija

     

MINISTARSTVO FINANSIJA

   

Obrazac OPNR-P

PORESKA UPRAVA

   

Potvrda o prijemu

Organizaciona jedinica _______________

   

(popunjava Poreska uprava)

     

__________________________

 

OBAVEŠTENjE
O OSTVARIVANjU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLjAVANjA PRIPRAVNIKA

 

Red. br.

Opis

Podaci

I

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

Firma (pun naziv i oznaka)

 

3.

Sedište i adresa

 

4.

Matični broj

 

5.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

Broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine

 

7.

Broj lica za koj a već koristi ovu poresku olakšicu

 

8.

Broj zaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem

 

II

PODACI O PRIPRAVNIKU ZA KOGA POSLODAVAC STIČE PORESKU OLAKŠICU, ODNOSNO O DRUGOM LICU KOJE POSLODAVAC ZAPOSLI U NAREDNOM PERIODU POSLE ISTEKA OLAKŠICE

 

9.

Ime i prezime

 

10.

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

11.

JMBG

 

12.

Datum sticanja statusa nezaposlenog lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje

 

13.

Datum zaključenja ugovora o radu

 

14.

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

15.

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

16.

Poreska olakšica se koristi:

 

16.1.

od početka za ceo period (36 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa)

 

16.2.

kao nastavak korišćenja olakšice umesto prethodno zaposlenog pripravnika (preostali period korišćenja)

 

16.3.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog pripravnika umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice

 

17.

Ostvarivanje prava u narednom periodu posle isteka korišćenja olakšice (36 meseci od dana isteka korišćenja olakšice):

 

17.1.

preostali period od narednog perioda posle isteka olakšice u skladu sa članom 21v stav 8. Zakona

 

17.2.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica kome je prestao radni odnos i umesto koga se zapošljava drugo lice

 

III

PODACI O GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU I IZNOSU DUGOVANOG POREZA

 

18.

Datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice

 

19.

Razlog gubitka poreske olakšice

 

20.

Dugovani porez:

 

20.1.

ukupan iznos obračunatog i obustavljenog poreza

 

20.2.

revalorizovani iznos dugovanog poreza (član 21v stav 7. Zakona)

 

___________________________

 

___________________________

mesto

 

datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

 

M.P.

_________________________________

potpis odgovornog lica