Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  Pregled propisa  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa

("Službeni glasnik RS" br. 139/04)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, na koje se porez plaća po odbitku, a koji pravna lica, preduzetnici i drugi subjekti (u daljem tekstu: isplatioci prihoda) isplaćuju interpretatorima, ansamblima i orkestrima, imitatorima, iluzionistima, menadžerima i drugim angažovanim licima (u daljem tekstu: interpretatori i druga angažovana lica), kao i sadržina obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa, saglasno članu 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 i 135/04 - u daljem tekstu: Zakon).

Isplatiocima prihoda, u smislu ovog pravilnika, ne smatraju se fizička lica koja za sopstvene potrebe i potrebe svoje porodice angažuju interpretatore i druga lica iz stava 1. ovog člana.

Član 2.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa iz člana 108a stav 2. Zakona, na koje se, prema članu 99. Zakona plaća porez po odbitku, Poreskoj upravi dostavljaju prijavu i obaveštenje iz člana 1. ovog pravilnika, na sledećim obrascima:

1) Obrazac RIP - Prijava za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa;

2) Obrazac OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu ____ 200 _. godine.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3.

Obrazac RIP podnosi se Poreskoj upravi, prema mestu sedišta isplatioca prihoda, najkasnije do 31. januara 2005. godine, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa, saglasno članu 108a st. 3. i 4. Zakona.

Obrazac OZU podnosi se Poreskoj upravi do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu, saglasno članu 108a stav 7. Zakona.

Uz obrazac OZU, podnose se i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

Član 4.

U Obrazac RIP, podaci se unose na sledeći način:

Deo 1. - Podaci o isplatiocu prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - unose se osnovni podaci o isplatiocu prihoda (PIB, matični broj i firma), osnovni podaci o delatnosti (šifra pretežne delatnosti) i datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar nadležnog organa).

Deo 2. - Podaci o objektima i prostorima za izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - unosi se:

U kolonu 2 - vrsta objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa, i to:

- ugostiteljski ili turistički objekat (hotel, motel, restoran, odmaralište, diskoteka, splav i dr.);

- TV studio;

- stadion, sportska ili druga hala;

- otvoreni prostor (trg, bazen i sl.);

- koncertna, pozorišna, bioskopska ili druga sala;

- dom kulture, prostorija udruženja, saveza ili druge organizacije, mesne ili druge zajednice;

- drugi nepomenuti objekat ili prostor.

U kolonu 3 - podaci o mestu i adresi (ulica i broj) objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 4 - podaci o gradu, odnosno opštini na čijoj teritoriji se nalazi mesto u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 5 - podaci o površini objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa;

U kolonu 6 - podaci o kapacitetu objekta, odnosno prostora u kojem se organizuje izvođenje programa - broj osoba (posetilaca) koje može da primi taj objekat, odnosno prostor.

Član 5.

U Obrazac OZU, podaci se unose na sledeći način:

U kolonu 2 - broj zaključenog ugovora o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa iz delovodnika podnosioca obaveštenja, odnosno isplatioca prihoda;

U kolonu 3 - podatak o datumu zaključenja ugovora iz kolone 2;

U kol. 4 i 5 - podaci o drugoj ugovornoj strani sa kojom je zaključen ugovor iz kolone 2 - naziv i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) za pravna lica i preduzetnike, odnosno ime i prezime i jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za fizička lica.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Obrazac RIP

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica _____________

 

 

 

PRIJAVA
ZA UPIS U REGISTAR ISPLATILACA PRIHODA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA

1.

Podaci o isplatiocu prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa:

1.1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.2.

Matični broj lica (pravnog lica odnosno radnje)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.3.

Firma (puna oznaka)

 

1.4.

Firma (skraćena oznaka)

 

1.5.

Šifra pretežne delatnosti

|_|_|_|_|_|_|

1.6.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

 

2. Podaci o objektima i drugim prostorima za izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa:

Red. br.

Objekat/prostor

Mesto i adresa

Grad/Opština

Površina objekta/prostora

Kapacitet objekta/prostora

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

3. Napomena podnosioca prijave:

 

 

 

 

 

__________________                __________________
            Mesto                                       Datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u prijavi potpuno tačni:

M.P.               _____________________
Potpis odgovornog lica

 

Potvrda o prijemu prijave (popunjava Poreska uprava)

 

 

Obrazac OZU

PIB___________________________________
Isplatilac ____________________________
Sedište isplatioca ____________________
                          (adresa i opština isplatioca)
Matični broj __________________________
Šifra delatnosti isplatioca

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica ________________
Potvrda o prijemu:

OBAVEŠTENjE
O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA O IZVOĐENjU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA U MESECU ____ 200_. GODINE

Red. br.

Delovodni broj ugovora

Datum zaključenja ugovora

Druga ugovorna strana

Naziv/Ime i prezime

PIB/JMBG

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Priloga: ______________
            (ukupan broj ugovora)

 

__________________                __________________
            Mesto                                       Datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

M.P.               _____________________
Potpis odgovornog lica