Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti

Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti

(˝Službeni glasnik RS˝, br. 74/14)

 

 

       Član 1. 

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina i izgled oznaka Poreske uprave kojima se vidno označava nepokretnost obveznika koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat obveznika za koji je Poreska uprava izrekla meru privremene zabrane obavljanja delatnosti u skladu sa članom 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14 - u daljem tekstu: ZPPPA), kao i način označavanja te nepokretnosti, odnosno objekta.

Član 2.

Označavanje nepokretnosti obveznika koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekta poreskog obveznika za koji je Poreska uprava izrekla meru privremene zabrane obavljanja delatnosti vrši se obaveštenjem, trakom, odnosno plakatom.

Član 3.

Obaveštenje iz člana 2. ovog pravilnika je u obliku položenog pravougaonika i štampa se u dve veličine, i to:

1) 40 cm x 28 cm - za isticanje na objektima;

2) 30 cm x 20 cm - za isticanje na kioscima.

Podloga obaveštenja je bela, a sadržina obaveštenja se ispisuje crnim slovima.

Izgled i sadržina obaveštenja data je na Obrascu OB - Obaveštenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Traka iz člana 2. ovog pravilnika izrađuje se od PVC folije fluroscentno crvene boje, širine 10 cm na kojoj je crnom bojom slovima visine 8 cm i širine 4 cm ispisan tekst: "Poreska uprava", koji se ponavlja u razmaku od 90 cm.

Izgled trake dat je na Obrascu TR - Traka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 5.

Plakat iz člana 2. ovog pravilnika je u obliku uspravno postavljenog pravougaonika i štampa se u veličini od 42 cm x 29 cm, izrađuje se na beloj podlozi, sa slovnim i grafičkim prikazima u crvenoj, crnoj i beloj boji i grbom Republike Srbije u odgovarajućoj boji.

Izgled i sadržina plakata kojim se označava objekat koji je privremeno zatvoren zbog mere privremene zabrane obavljanja delatnosti iz člana 131. stav 1. tač. 2) i 4) ZPPPA data je na Obrascu PL - 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izgled i sadržina plakata kojim se označava objekat koji je privremeno zatvoren zbog mere privremene zabrane obavljanja delatnosti iz člana 131. stav 1. tačka 3) ZPPPA data je na Obrascu PL - 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i izgledu oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mere privremene zabrane obavljanja delatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta ("Službeni glasnik RS", broj 140/04).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".