Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  Pregled propisa  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj Upravi

Poreski kalendar

nov 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj Upravi

("Službeni glasnik RS" br. 107/12)

 
 
 
                                              Član 1.
Ovim pravilnikom uređuju se bliža sadržina, način i postupak dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi u vezi realizacije naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, u celini ili delimično, kao i naloga za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na te isplate.

Član 2.

Banka preko koje je izvršena realizacija naloga za isplatu, po svim ili po pojedinim osnovama iz člana 1. ovog pravilnika, elektronskim putem, u obliku elektronskih poruka, putem sredstava za elektronsku komunikaciju, dostavlja Poreskoj upravi preko Udruženja banaka Srbije elektronske informacije o izvršenom platnom prometu po tim osnovama.
Udruženje banaka Srbije dostavlja Poreskoj upravi objedinjene podatke svih banaka iz stava 1. ovog člana, do isteka narednog dana od dana kada je izvršena realizacija naloga.

Član 3.

Elektronske informacije iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika sadrže:
1) poslovno ime banke koja je realizovala naloge (šifru banke);
2) datum realizacije naloga;
3) poslovno ime, odnosno naziv i PIB isplatioca;
4) iznos zarada, odnosno naknada zarada, odnosno ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove, koje su u toku tog dana isplaćene po nalogu svakog isplatioca i šifru plaćanja;
5) iznose poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su u toku tog dana plaćeni na zarade, na naknade zarada, kao i na naknade za privremene i povremene poslove po nalogu svakog isplatioca i šifre plaćanja;
6) druge podatke neposredno povezane sa izvršenim nalozima za isplatu zarada, naknada zarada i ugovorenih naknada za privremene i povremene poslove (npr. vrsta plaćanja: gotovinski, odnosno bezgotovinski).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.