Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  PDV  >>  Obrasci

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obrasci

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Zahtev - Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje
Obrazac ZPPODV

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
Obrazac PPODV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac EPPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac ZBPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV 

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PP PDV

Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF 1

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF 2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 3A

Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF 5

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN

Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
Obrazac RFNB

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac IKPS-PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV1

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV
Obrazac IIPP PDV

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZPPPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period
POPDV