Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe

(„Službeni glasnik RS“, br. 51/05)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004 i 46/2005 - u daljem tekstu: Zakon), koji se koriste za industrijske svrhe.

Član 2.

Refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (u daljem tekstu: derivati nafte) mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i bave se delatnostima koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) obuhvaćene sektorima V, G i Đ Klasifikacije delatnosti.

Član 3.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika može da ostvari refakciju akcize na derivate nafte pod uslovom da:

1) ima u vlasništvu, odnosno pod zakupom proizvodni pogon i instalisanu opremu za obavljanje registrovane delatnosti iz člana 2. ovog pravilnika;

2) derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača ili je sam proizvođač, odnosno uvoznik tih derivata nafte;

3) je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize;

4) proizvedene, odnosno nabavljene ili uvezene derivate nafte koristi ili će ih koristiti za industrijske svrhe u okviru obavljanja registrovane delatnosti.

Proizvođačem derivata nafte, u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana, smatra se i lice koje proizvodi derivate nafte na osnovu ugovora o preradi nafte iz člana 4. stav 2. Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata ("Službeni glasnik RS", br. 37/2003 i 90/2003).

Član 4.

Refakcija plaćene akcize vrši se najranije po isteku meseca za derivate nafte koje je pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika nabavio u tom mesecu.

Refakcija plaćene akcize vrši se na osnovu pismenog zahteva koji pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika podnosi u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava), u roku od 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu REF-1, sa prilozima REF-1a i REF-1b, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi:

1) dokaz o registraciji delatnosti iz člana 2. ovog pravilnika, kao i dokaz o PIB-u;

2) dokaz o vlasništvu na prostoru u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva vlasnik tog prostora;

3) ugovor o zakupu prostora u kome se obavlja proizvodnja, ako je podnosilac zahteva zakupac tog prostora;

4) kopiju računa o nabavljenim količinama derivata nafte;

5) dokaz o plaćanju računa iz tačke 4) ovog stava;

6) kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i obračuna carinskog duga (akcize), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

7) dokaz o plaćenom carinskom dugu (akcizi) za uvezene količine iz tačke 6) ovog stava, ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte;

8) kopiju otpremnice o otpremljenim derivatima nafte koje je proizvođač derivata nafte iskoristio za industrijske svrhe u smislu člana 2. ovog pravilnika.

Dokaze iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika podnosi samo kod prvog podnošenja zahteva.

Račun iz stava 4. tačka 4) ovog člana mora da sadrži podatke i o vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte.

Račun koji ne sadrži podatke iz stava 6. ovog člana ne može se upotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize po odredbama ovog pravilnika.

Član 5.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju akcize proverava tačnost dostavljenih podataka i dokaza, kao i da li je uvoznik, odnosno proizvođač platio obračunat propisan iznos akcize.

Ukoliko se utvrdi da su dostavljeni podaci i dokazi tačni i ispravni, kao i da je uvoznik, odnosno proizvođač platio obračunat propisan iznos akcize, Poreska uprava u roku do deset dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje kojim odobrava refakciju akcize u visini plaćene akcize na te derivate nafte, a jedan primerak dostavlja podnosiocu zahteva navedenom u rešenju i Upravi za javna plaćanja radi refakcije akcize.

Rešenje iz stava 2. ovog člana sadrži sledeće podatke: datum i broj rešenja, mesec za koji se vrši refakcija akcize, naziv, adresu, mesto sedišta, PIB podnosioca zahteva, broj računa sa nazivom banke i iznos akcize za refakciju.

Poreska uprava - Centrala vodi evidenciju o licima iz člana 2. ovog pravilnika kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija u toku kalendarske godine.

Član 6.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika ostvario refakciju akcize na derivate nafte koje je koristio za svrhe za koje nema pravo na refakciju, dužan je da za tu količinu obračuna i plati akcizu, zajedno sa kamatom obračunatom od dana ostvarene refakcije do dana uplate akcize.

Član 7.

Refakciju akcize na derivate nafte po odredbama ovog pravilnika ostvaruju i pravna lica i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izvršili proizvodnju, nabavku ili uvoz ostalih derivata nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, na koje je, saglasno Pravilniku o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C ("Službeni glasnik RS", broj 48/2005) obračunat, odnosno plaćen propisan iznos akcize.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac REF-1

Zahtev
za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti za industrijske svrhe

I  Podaci o iznosu akcize za refakciju:

Red. br.

Vrsta derivata nafte

Namena korišćenja

Nabavljena količina

Iznos obračunate akcize

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

II  Uz zahtev se prilažu:

1. Podaci o plaćenim računima (Prilog REF-1a)

2. Podaci iz carinskih dokumenata (Prilog REF-1b)

III Refakciju izvršiti na račun:

_______________________________

 

 

(broj računa)

 

 

_______________________________

 

 

(naziv i mesto banke)

 

PODNOSILAC ZAHTEVA:

__________________________

 

__________________________

(naziv)

 

(datum)

 

 

 

__________________________

M.P.

___________________________

(mesto i adresa)

 

(potpis odgovornog lica)

 

Prilog REF-1a

 

Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti za industrijske svrhe

- Podaci o plaćenim računima -

I Podaci o plaćenim računima:

Red. br.

Naziv i PIB izdavaoca računa

Broj i datum
računa

Vrednost proizvoda bez obračunate akcize

Iznos obračunate akcize

Vrednost proizvoda sa obračunatom
akcizom

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

II  Uz zahtev se prilaže:

1. Kopija računa;

2. Dokaz o plaćenom računu;

3. Kopija otpremnice.

 

 

_________________________

 

 

(datum)

 

M.P.

__________________________

 

 

(potpis odgovornog lica)

 

 

___________________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

Prilog REF-1b

 

Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti za industrijske svrhe

- Podaci iz carinskih dokumenata -

I Podaci iz carinskih dokumenata (JCI i obračun carinskog duga):

Red. br.

Naziv carinarnice

Broj i datum carinskih dokumenata

Uvezena količina

Iznos obračunate akcize

Vrednost proizvoda sa obračunatom
akcizom

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

II  Uz zahtev se prilaže:

1. Kopija carinskih dokumenata pri uvozu;

2. Dokaz o plaćenom carinskom dugu (akcizi).

 

 

____________________________

 

 

(datum)

 

M.P.

____________________________

 

 

(potpis odgovornog lica)

 

 

____________________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)