Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca

("Službeni glasnik RS" br. 102/06)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina prijave (u daljem tekstu: evidenciona prijava) za upis u Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: Registar poslodavaca).

Član 2.

Poslodavac iz člana 108b stav 1. Zakona o porezu na dohodak građna («Službeni glasnik RS», br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06 i 65/06 – ispravka) dostavlja evidencionu prijavu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, u skladu sa ovim pravilnikom.

Poslodavac – pravno lice koji je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstan u velike poreske obveznike, dostavlja evidencionu prijavu organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za velike poreske obveznike, saglasno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 3.

Evidenciona prijava podnosi se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno.

Član 4.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu ERP – Prijava za evidentiranje poslodavaca, koji odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Obrazac ERP sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:

1)  za identifikaciju;

2)  o obavljanju delatnosti.

Član 6.

U Obrazac ERP poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu 1 – Podaci za identifikaciju, unosi se:

(1) pod red. br. 1.1 – poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG – Potvrda o izvršenoj registraciji; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica i drugi subjekti kojima je dodeljen PIB, a smatraju se poslodavcem u smislu ovog pravilnika;

(2) pod red. br. 1.2 – jedinstveni matični broj građana (JMBG) dodeljen od strane nadležnog državnog organa; podatke na ovom rednom broju unosi fizičko lice koje je poslodavac;

(3) pod red. br. 1.3 – matični broj lica (pravnog lica, radnje, stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

(4) pod red. br. 1.4 – firma (puno poslovno ime), u nazivu i pravnoj formi kako je navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

(5) pod red. br. 1.5 – firma (skraćeno poslovno ime), u nazivu i obliku kako je navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; ukoliko se koristi više skraćenih poslovnih imena koja su navedena u osnivačkom aktu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju, upisuje se jedno ime;

(6) pod red. br. 1.6 – ime i prezime podnosioca prijave; podatke na ovom rednom broju unosi fizičko lice koje je poslodavac;

(7) pod red. br. 1.7 – podaci o sedištu, odnosno prebivalištu; podatke na ovom rednom broju unose pravna lica, preduzetnici, stalne poslovne jedinice stranog lica, kao i fizička lica koja su poslodavci i to:

- pod red. br. 1.7.1 – naziv opštine u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.2 – naziv mesta u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.3 – naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.4 – kućni broj (broj i slovo ukoliko postoji oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.5 – sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.6 – broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.7 – broj fax – a u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave;

- pod red. br. 1.7.8 – e-mail podnosica evidencione prijave;

2) u delu 2 – Podaci o obavljanju delatnosti, unose se:

( 1) pod red. br. 2.1 – šifra i naziv pretežne delatnosti koju obavlja poslodavac;

(2) pod. red. br. 2.2 – datum upisa poslodavca u registar koji vodi organ nadležan za registraciju.

Član 7.

U slučaju kad posle izvršenog upisa u Registar poslodavaca dođe do izmene podataka koji su bili iskazani u evidencionoj prijavi - Obrazac ERP, poslodavac je dužan da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnese novu evidencionu prijavu sa popunjenim podacima koji su izmenjeni, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

U slučaju iz stava 1. ovog člana ipod oznaka «Obrazac ERP» upisuju se reči: «PROMENA PODATAKA».

Kod izmene podataka iz evidencione prijave, u novoj evidencionoj prijavi obavezno se iskazuje podatak na red. br. 1.1. na kome se unosi PIB, odnosno na red. br. 1.2. na kome se unosi JMBG, kao i na rednom broju na kome se unosi podatak koji se menja.

Član 8.

Poreska uprava izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju u Registru poslodavaca, na Obrascu PERP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i Poreska uprava vršiće razmenu podataka od značaja za vođenje evidencije u Registru poslodavaca, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 10.

Organ, odnosno organizacija nadležna za vođenje odgovarajućeg registra lica iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika dostaviće nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave neophodne podatke o poslodavcima iz člana 33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana («Službeni glasnik RS», br. 62/06 i 65/06 - ispravka), najkasnije do 8. januara 2007. godine.

Lice koje je svojstvo poslodavca steklo u smislu ovog pravilnika od 28. jula do 31. decembra 2006. godine evidencionu prijavu podneće najkasnije do 8. januara 2007. godine.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj 110-00-491/2006-04
U Beogradu, 8. novembra 2006. godine

Ministar finansija,
Mlađan Dinkić, s.r.

Ministar rada, zapošljavanja
i socijalne politike,
Slobodan Lalović, s.r.