Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  Porez na dobit - PDP  >>  Podzakonska akta  >>  Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Podzakonska akta

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji

(„Službeni glasnik RS”, br. 122/12)

Prestao da važi „Sl.glasnik RS“ br.14/16, osim odredaba čl. 3 i 4. koje se primenjuju:

1) u slučaju kada je zaključno sa 29. februarom 2016. godine poreska obaveza za porez na dobit po odbitku na dividendu plaćena, ali poreska prijava nije podneta;

2) u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016.godine, kada je razlog izmene greška ili propust u utvrđivanju dividende. 

                                            Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Vrednost likvidacionog ostatka iz člana 1. ovog pravilnika jednaka je tržišnoj vrednosti imovine društva u likvidaciji preostaloj posle izmirenja svih obaveza društva, odnosno podmirenja poverilaca, a koja se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, raspodeljuje članovima društva u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka.

Tržišnom vrednošću imovine iz stava 1. ovog člana smatra se vrednost koja bi se postigla u transakciji između lica koja se ne smatraju povezanim licima u skladu sa Zakonom.

Likvidacioni ostatak iz stava 1. ovog člana, iznad vrednosti uloženog kapitala, smatra se dividendom koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji.

Član 3.

Za svrhu određivanja dividende iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, likvidacioni upravnik popunjava Obrazac DPDL – Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji (u daljem tekstu: Obrazac DPDL) u dva primerka ako je primalac dividende rezidentno pravno lice, rezidentno fizičko lice ili nerezidentno fizičko lice, odnosno u tri primerka ako je primalac dividende nerezidentno pravno lice.

Likvidacioni upravnik dostavlja jedan primerak Obrasca DPDL primaocu dividende, drugi zadržava za svoje potrebe, a treći primerak Obrasca DPDL koji popunjava u slučaju kada je primalac dividende nerezidentno pravno lice podnosi nadležnom poreskom organu kao prilog uz Obrazac PDP – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica koji čini sastavni deo Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 122/12).

Obrazac DPDL odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

U Obrazac DPDL, u kolonu 3. unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – vrednost likvidacionog ostatka koji pripada članu privrednog društva, utvrđen odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka;

2) pod rednim brojem 2 – vrednost uloženog kapitala;

3) pod rednim brojem 3 – pozitivna razlika iznosa sa red. br. 1 i 2 koja predstavlja dividendu člana privrednog društva u likvidaciji.

Vrednost likvidacionog ostatka iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje se po tržišnoj vrednosti imovine, na dan donošenja odluke o raspodeli likvidacionog ostatka.

Vrednost uloženog kapitala iz stava 1. tačka 2) ovog člana je vrednost po kojoj je ulog unet i registrovan kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata.

Ulogom iz stava 3. ovog člana smatra se osnivački ulog i povećanje osnivačkog uloga.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.