Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Pitanja i odgovori

1. Da li poreski obveznici koji su poresku prijavu za konačnu obavezu poreza na dobit za 2014. godinu podneli u papirnom obliku pre 01.04.2015. godine imaju obavezu ponovnog podnošenja iste prijave elektronskim putem?

Poreski obveznici koji su svoju zakonsku obavezu ispunili podnošenjem poreske prijave za konačnu obavezu poreza na dobit za 2014. godinu u papirnom obliku nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave pre 01.04.2015. godine, nemaju obavezu ponovnog podnošenja PDP prijave elektronskim putem koja se odnosi na isti period.

2. Da li se konačna obaveza poreza na dobit za 2014. godinu i mesečne akontacije plaćaju na isti broj računa i po istom pozivu na broj kao i ranije?

Obaveza po konačnom obračunu poreza na dobit za 2014. godinu i mesečne akontacije u toku 2015. godine se plaćaju na isti broj računa i po istom pozivu na broj sve do 15.01.2016. godine kada počinje puna primena BOP-a (broja odobrenja za plaćanje).

3. Da li novoosnovane nedobitne organizacije podnose poresku prijavu poreza na dobit kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine?

Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica je, u skladu sa članom 1. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 25/01...142/14), privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Shodno navedenom članu, nedobitne organizacije samim otpočinjanjem obavljanja delatnosti, nisu obveznici poreza na dobit pravnih lica sve dok ne ostvare prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu i nemaju obavezu podnošenja poreske prijave poreza na dobit kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine.

4. Da li postoji obaveza podnošenja poreske prijave poreza na dobit za nedobitne organizacije koje nisu ostvarile prihode na tržištu u prethodnoj godini?

Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica je, u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 25/01...142/14), i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu. Shodno navedenom članu, nedobitne organizacije koje nisu ostvarile prihode na tržištu u prethodnoj godini, nisu obveznici poreza na dobit pravnih lica i nemaju obavezu podnošenja poreske prijave poreza na dobit za tu godinu.

5. Da li nedobitne organizacije imaju obavezu plaćanja mesečnih akontacija u toku godine?

Članom 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 25/01...142/14), propisano je da, poreski obveznik, osim nedobitne organizacije i poreskog obveznika iz člana 34. ovog zakona, sa izuzetkom poreskog obveznika u postupku reorganizacije, tokom godine porez na dobit plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period, i u kojoj se iskazuju i podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini. Shodno navedenom članu, nedobitna organizacija nema obavezu plaćanja mesečnih akontacija u toku godine.

6. Kako pravilno uneti i sačuvati unete podatke u Obrazac OA?

Nakon unosa podataka u Obrazac OA za jednu amortizacionu grupu, potrebno je da se klikom na zeleno polje sa krstićem koje se nalazi ispod prethodno unete grupe sačuva podatak i omogući unos podataka za sledeću amortizacionu grupu, isto važi za svaku narednu grupu, kao i za poslednju grupu za koju se unose podaci, pre biranja opcije „Sačuvaj“

7. Kako se označavaju amortizacione grupe kod unosa podataka u Obrazac OA?

Amortizacione grupe kod unosa podataka u Obrazac OA se označavaju rimskim brojevima (II, III, IV ili V).

8. Kako se unosi amortizacija za I amortizacionu grupu, pošto nije dozvoljen unos podataka u Obrazac OA koji se odnose na obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupu I?

Za obračun amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupu I nije propisan obrazac pa ga i nema u aplikaciji za podnošenje poreske prijave poreza na dobit, već se iznos obračunate amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u grupu I sabira sa obračunatom amortizacijom stalnih sredstava razvrstanih u grupe II do V iz Obrasca OA i tako utvrđen zbir iskazuje na rednom broju 19. Obrasca PB 1.

9. Kako se unose podaci u PDP prijavi koji se odnose na umanjenja i uvećanja obračunatog poreza?

Čekiranjem polja u sekciji 5. Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze  koje se odnosi na odgovarajuće umanjenje odnosno uvećanje obračunatog poreza, obrazac za unos podataka otvara se u  delu Obrasci. Nakon izvršenog unosa podataka, u prethodno čekirano polje sekcije 5. PDP prijave unose se ili preuzimaju odgovarajući iznosi umanjenja odnosno uvećanja obračunatog poreza.

10. U kom formatu je potrebno da budu priložena dokumenta u delu Prilozi?

U delu Prilozi u padajućem meniju moguće je izabrati jedan od Obrazaca Izjave: IPD, IPD 1 ili IPONO i nakon toga priložiti dokument u formatima .pdf i .jpg.

Vaša pitanja koja se odnose na način podnošenja poreske prijave PP PDP možete postaviti putem našeg Kontakt centra na veb sajtu Poreske uprave u rubrici „Postavite pitanje“ popunjavanjem obrasca za pitanja na http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html.