Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obrasci

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Obrazac PDP

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica

Obrazac PB 1 

Aneks obrasca PB1

Aneks 1 obrasca PB 1

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem

Obrazac PBN

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Obrazac PBN 1

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke

Obrazac PBN 2

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za NBS

Obrazac PBN 3

Poreski bilans poslovne jedinice

Obrazac PBPJ

Konsolidovani poreski bilans

Obrazac KPB

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu

Obrazac OK

Dobit od predmeta koncesije

Obrazac DK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva

Obrazac PK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti

Obrazac PK 1

Srazmerni iznos ulaganja

Obrazac SU

Srazmerni iznos ulaganja

Obrazac SU 2

Srazmerno stečena imovina statusnom promenom

Obrazac SI

Obračun poreskog kredita

Aneks Obrasca PB 1

Obračun poreskog kredita

Aneks 1 Obrasca PB 1

Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državiiz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona

Obrazac IPD

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi

Obrazac IPD 1

Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije

Obrazac IPONO

Obračun amortizacije

Obrazac OA

Poreska prijava za porez na dobit po rešenju

Obrazac PP KDZ

Poreska prijava za porez na dobit po rešenju

Poreska prijava za porez na dobit po rešenju

Poreska prijava za porez na dobit po odbitku

Obrazac PDPO/S

Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji/stečaju

Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji/stečaju

Obračun kvalifikovanog prihoda

OKP

Izjava  o ulaganju u inovacione delatnosti

UID

Izjava o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

UID1

UID2

Poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

PK