Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Aktuelnosti

Obaveštenje, 17. septembar 2019. godine

„Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo vas da je na portalu Poreske uprave u delu aplikacije za elektronsko podnošenje poreske prijave poreza na dobit, u skladu sa članom 64. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica  ("Sl. glasnik RS" br. 113/17) sa primenom od 01.08.2018. godine, omogućeno podnošenje poreskih  prijava sa sledećim oznakama vrste i osnova podnošenja prijava:

- 3/44 -  Poreska prijava za utvrđivanje mesečne akontacije za poreski period nakon obustave postupka likvidacije;

- 3/56 - Poreska prijava za utvrđivanje mesečne akontacije za poreski period nakon obustave postupka stečaja.“

 

Obaveštenje, 19. februar 2016. godine

U slučaju promene poslovnog sedišta poreskog obveznika, plaćanje akontacija poreza na dobit za tekući poreski period vrši se prema nivou uplate sa trocifrenim brojem opštine iz kolone 4 Priloga 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS" br. 104/11,...,105/15), i to ako je promena sedišta izvršena do 15-og u mesecu počev od uplate akontacije za mesec u kojem je izvršena promena sa šifrom nove opštine (u kojoj je novo sedište), a ako je promena sedišta izvršena posle 16-og u mesecu uplata akontacija sa novom šifrom opštine (šifra opštine posle promene sedišta) počinje od dana dospeća akontacije za naredni mesec u odnosu na mesec u kojem je izvršena promena sedišta.

Poziv na broj odobrenja plaćanja dodeljen u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za prethodni poreski period je sledeće strukture: kontrolni broj po modelu 97 (dve cifre), šifra opštine (tri cifre) i broj dodeljen od strane Poreske uprave (četrnaest cifara).

Poreski obveznici koji u toku poslovne godine promene poslovno sedište sa teritorije jedne opštine na drugu, prilikom plaćanja akontacija koriste isti broj odobrenja za plaćanje akontacija uz izračunavanje novog kontrolnog broja po modelu 97 i to unosom nove šifre opštine (tri cifre) i prethodno dodeljenog broja od strane Poreske uprave (četrnaest cifara).

 

Obaveštenje, 28. januar 2016. godine

Poreski obveznici koji su do 31.03.2015. godini podneli poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica u papirnom obliku, ukoliko do sada poštom nisu dobili pisano obaveštenje sa pozivom na broj odobrenja plaćanja (BOP) za uplatu privremenih mesečnih akontacija u 2016. godini, treba da se obrate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Plaćanje privremenih mesečnih akontacija u 2016.  godini, počev od akontacije koja se odnosi na januar mesec 2016. godine i dospeva za plaćanje 17.02.2016. godine, vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP) dobijenom u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 01.01. – 31.12.2014. godine.

 

Obaveštenje, 05. januar 2016. godine

Mesečna akontacija poreza na dobit koja se odnosi na decembar mesec 2015. godine i dospeva za plaćanje 15.01.2016. godine plaća se na isti broj računa i po istom pozivu na broj kao i ranije dospele akontacije poreza na dobit.

Plaćanje privremenih mesečnih akontacija u 2016.  godini, počev od akontacije koja se odnosi na januar mesec 2016. godine i dospeva za plaćanje 15.02.2016. godine, vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP) dobijenom u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 01.01. – 31.12.2014. godine.

 

Obaveštenje, 10. septembar 2015. godine

Od 10.09.2015. godine na portalu Poreske uprave u delu aplikacije za elektronsko podnošenje poreske prijave poreza na dobit, omogućeno je elektronsko podnošenje izmenjene poreske prijave za 2013. godinu u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za prijave koje su podnete elektronskim putem za 2013. godinu.

Izmenjena poreska prijava za 2013. godinu podnosiće se u papirnom obliku nadležnoj organozacionoj jedinici Poreske uprave za poreske prijave koje su podnete u papirnom obliku za 2013. godinu. 

Izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji za 2009, 2010, 2011 i 2012 godinu, zbog neusklađenosti obrazaca poreskih prijava podnosiće se isključivo u papirnom obliku nadležnoj organozacionoj jedinici Poreske uprave.