Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Pregled propisa  >>  Uputstva  >>  Uputstvo za postupanje po zahtevima za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene kategorije osiguranika

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva

Uputstvo za postupanje po zahtevima za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene kategorije osiguranika

(''Službeni glasnik RS'', br. 80/2002, 84/2002 i23/2003)

1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih(u daljem tekstu:  Fond), u  skladu  sa  Zakonom  o  penzijskom  i  invalidskom  osiguranju  vodi posebnu  analitičku  evidenciju(mesečni  iznos  zaduženja  doprinosom,  knjiženje uplate doprinosa na osnovu izvoda Uprave za javna plaćanja) za određene kategorije
osiguranika.

1.1. Osiguranici iz tačke1. su:

1.1.1. lica kojima se utvrđuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje rešenjem Fonda po osnovu produženog osiguranja(račun za uplatu doprinosa:840-721114843-39); 

1.1.2. lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja rešenjem Fonda(račun za uplatu doprinosa: 840-721411843-81);

1.1.3. lica kojima se utvrđuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih a koja se uključuju u obavezno osiguranje(račun za uplatu doprinosa: 840-721413843-95).

2. Povraćaj doprinosa za osiguranike iz tačke1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. do31.12.2002.  godine vršio je bivši Zavod za obračun i plaćanje na osnovu potvrde Fonda o visini iznosa preplate po osnovu doprinosa i virmanskog naloga Fonda za povraćaj.

3. Od01. januara2003. godine,  kada  je  počela  primena  Zakona  o  poreskom postupku  i  poreskoj  administraciji(u  daljem  tekstu:  Zakon),  Poreska  uprava  je nadležna, u smislu člana10. stav2. Zakona, da donosi rešenje po zahtevu za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, pa i doprinosa.

3.1. Pošto Poreska uprava ne vodi analitičku evidenciju o zaduženjima i uplatama doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za osiguranike iz tačke1.1. ovog uputstva, povodom zahteva za povraćaj više uplaćenog doprinosa za navedene kategorije osiguranika postupa se na sledeći način:

3.1.1. Osiguranici  iz  tačke1.1. ovog  uputstva  zahtev  za  povraćaj  više uplaćenog iznosa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih podnose Fondu, koji o tome vodi analitičku evidenciju;

3.1.2. Nadležna organizaciona jedinica Fonda obrađuje primljeni zahtev i na osnovu svoje evidencije o stanju zaduženja i uplata doprinosa, i ako je zahtev osnovan, sastavlja  potvrdu  na  obrascu  koji  je  sastavni  deo  ovog  uputstva  i  istu  dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i osiguraniku;

3.1.3. Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, najkasnije u roku od 15 dana  od  dana  prijema  potvrde  iz  tačke3.1.2. ovog  uputstva,  donosi  rešenje  o povraćaju doprinosa(član10. stav2. Zakona), koje dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za javna plaćanja, Fondu i osiguraniku.

3.1.4. O donetim rešenjima iz tačke3.1.3., nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave vodi posebnu evidenciju.

4. Uputstvo  dostaviti  svim  organizacionim  jedinicama  Poreske  uprave  i direkciji Fonda, Beograd, ul. Dr Aleksandra Kostića br. 9.

Prilog: Potvrda

DIREKTOR,
Marija Drča-Ugren

 


AM36D03/1/ljs


REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH
FILIJALA________________
Broj:
______ 2003. godine
_________________
Na osnovu člana161. stav1. Zakona o opštem upravnom postupku(''Službeni list  SRJ'',  broj33/97 i31/2001), Republički  fond  za  penzijsko  i  invalidsko osiguranje  zaposlenih,  Filijala________________,  povodom  zahteva
______________________________________________________________,
JMBG______________, iz______________, ul. ______________________, br. __,
za povraćaj više/pogrešno uplaćenog doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje
___________________________________________________________
____________________________________________________________________,  na osnovu utvrđenih činjenica iz službene evidencije izdaje

POTVRDU

1. Potvrđuje se da je_____________________________________________  uplatio/la više/pogrešno doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu_________________________________________________
____________________________________________________________________  iznos od________________ dinara, za_______ 200__ godinu, koji treba vratiti podnosiocu zahteva  sa  računa  za  uplatu  doprinosa  broj: 840-_______________843-___- _____________________________________________,  u  korist  računa
____________________________  broj______________________,  partija
_______________, sa pozivom na broj97 __________________________.

2. Potvrda  se  izdaje  radi  ostvarivanja  prava  na  povraćaj  više/pogrešno uplaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i ne može se koristiti u druge svrhe.

Potvrdu dostaviti:

- Poreskoj upravi________________________

- Osiguraniku;

- Arhivi.

Potvrdu popunio
_______________

Direktor Filijale
_________________
AM36D03/3/ljs