Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

(„Službeni glasnik RS“, broj 77/13

Prestao da važi osim u slučajevima podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.7 Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl.glasnik RS“,br.15/16).

Na osnovu člana 38. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13),

Ministar finansija i privrede donosi

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana (u daljem tekstu: samooporezivanje) na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije ili kod drugog isplatioca, ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, odnosno ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku u smislu člana 99. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13 i 48/13 - ispravka - u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 2.

Poresku prijavu iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 U Obrazac PP OPO novčani iznosi unose se u dinarima, bez decimala.

 

Član 3.

Poresku prijavu na Obrascu PP OPO poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, posebno za ostvarenu zaradu i svaku drugu vrstu prihoda navedenu na obrascu te poreske prijave u roku za podnošenje poreske prijave za prihode na koje se porez plaća samooporezivanjem u skladu sa članom 95. stav 5. Zakona.

 

Član 4.

U Obrascu PP OPO iskazuju se i podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: pripadajući doprinosi) koje poreski obveznik obračunava i plaća iz ostvarenog prihoda istovremeno sa obračunom i plaćanjem poreza samooporezivanjem iskazanog u toj poreskoj prijavi u smislu člana 65. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13).

 

Član 5.

 U Obrazac PP OPO, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod red. br. 1. - ostvareni prihod koji čini zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja, ugovorena naknada ili druga vrsta prihoda (bruto iznos);

2) pod red. br. 2. - prihod koji je izuzet ili oslobođen plaćanja poreza do propisanog iznosa, uz navođenje zakonskog osnova za izuzimanje ili oslobođenje od plaćanja poreza (upisuje se član, odnosno odredba Zakona);

3) pod red. br. 3. - ostvareni prihod koji se oporezuje, kao razlika između ostvarenog prihoda sa red. br. 1. i iznosa prihoda koji je izuzet ili oslobođen od plaćanja poreza sa red. br. 2; ako Zakonom nije propisano izuzimanje, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 1;

4) pod red. br. 4. - iznos troškova koji je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako se priznaju po Zakonu (prihodi od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prihodi od izdavanja sopstvene nepokretnosti, prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi);

5) pod red. br. 5. - oporezivi prihod (poreska osnovica) koji čini razlika između ostvarenog prihoda koji se oporezuje sa red. br. 3. i iznosa troškova sa red. br. 4, ako se priznaju po Zakonu; ako se troškovi ne priznaju, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. - iznos poreza, obračunat primenom propisane stope poreza na oporezivi prihod sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. - iznos poreza na dohodak građana koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni prihod sa red. br. 1. (sadržan u tom prihodu), ako je dokumentovan odgovarajućom potvrdom nadležnog državnog organa druge države;

8) pod red. br. 8. - iznos poreza za plaćanje, kao razlika između iznosa obračunatog poreza sa red. br. 6. i iznosa poreza plaćenog u drugoj državi sa red. br. 7; u slučaju da porez nije plaćen u drugoj državi, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 6;

9) pod red. br. 9. - osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, utvrđena u skladu sa zakonom; ako je osnovica doprinosa jednaka osnovici poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 5;

10) pod red. br. 10. - iznos obračunatih i plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz ostvarenog prihoda, kao zbir iznosa sa red. br. 10.1. do 10.3;

11) pod red. br. 10.1. - iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: PIO), ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

12) pod red. br. 10.2. - iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

13) pod red. br. 10.3. - iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9.

 U koloni 4 - Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 8, 10.1, 10.2. i 10.3.

 

Član 6.

Do početka primene ovog pravilnika primenjivaće se Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Službeni glasnik RS", broj 11/05).

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.