Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina, saglasno članu 45a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ( « Službeni glasnik RS » , br. 84/04, 61/05 i 62/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji zaposli lice koje se na dan zaključenja ugovora o radu, u smislu zakona kojim se uređuje rad, smatra pripravnikom, odnosno koje je mlađe od 30 godina, i koje ispunjava uslove propisane članom 45a stav 1, odnosno stav 2. Zakona, radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, dostavlja propisane podatke Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Poslodavac Nacionalnoj službi dostavlja podatke o novozaposlenim licima za koja ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa saglasno članu 45a st. 1. i 2. Zakona na propisanim obrascima, i to:

1) za pripravnike mlađe od 30 godina iz člana 45a stav 1. Zakona (u daljem tekstu: pripravnik) - na Obrascu ONSZ-P - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima i Obrascu INSZ-P - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike;

2) za lica mlađa od 30 godina iz člana 45a stav 2. Zakona (u daljem tekstu: lice mlađe od 30 godina) - na Obrascu ONSZ-M - Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina i Obrascu INSZ-M - Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U obrasce INSZ-P i INSZ-M novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4.

Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M podnose se pri zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom, odnosno licem mlađim od 30 godina, kao i po prestanku radnog odnosa pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina.

Obrasci iz stava 1. ovog člana podnose se i pri zasnivanju i prestanku radnog odnosa drugih lica koja poslodavac, po isteku perioda korišćenja olakšice iz člana 45a stav 1, odnosno stav 2. Zakona, prima u radni odnos umesto lica za koja koristi olakšice iz člana 45a Zakona - Obrazac ONSZ-P ako se drugo lice prima u radni odnos umesto pripravnika, a Obrazac ONSZ-M ako se drugo lice prima u radni odnos umesto lica mlađeg od 30 godina.

Član 5.

Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica iz člana 4. ovog pravilnika (u daljem tekstu: novozaposleno lice).

Ako u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica, poslodavac, u smislu člana 45a st. 8-10. Zakona, umesto tog lica, zaposli drugog pripravnika, odnosno drugo lice mlađe od 30 godina, odnosno drugo lice (u daljem tekstu: drugo lice), podnose se istovremeno dva Obrasca ONSZ – za zaposlenog kome je prestao radni odnos i za drugo lice, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa drugog lica.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, u Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M koji se podnosi za zaposlenog umesto koga je zasnovan radni odnos sa drugim licem, pod "Napomenom" se unosi ime i prezime i JMBG tog zaposlenog i ime i prezime i JMBG drugog lica.

Kopiju Obrasca ONSZ-P i Obrasca ONSZ-M poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u rokovima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 6.

Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstva Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ-P i Obrascu INSZ-M overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ-P i Obrasca INSZ-M Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni obrasci INSZ-P i INSZ-M i kopija izvoda nadležnog organa za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čine verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ-P i Obrasca INSZ-M Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

II. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ONSZ-P i ONSZ-M

Član 7.

U Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M, poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu - pripravnik, odnosno lice mlađe od 30 godina;

- u kolonu 3 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za lice iz kolone 2;

- u kolonu 4 - godine starosti lica iz kolone 2;

- u kolonu 5 - dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba;

- u kolonu 6 - datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i lica iz kolone 2;

- u kolonu 7 - datum stupanja na rad kod poslodavca lica iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ-P i Obrazac ONSZ-M podnose po prestanku radnog odnosa pripravnika, odnosno lica mlađeg od 30 godina, odnosno drugog lica, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, unose se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

- u kolonu 8 - datum prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2;

- u kolonu 9 - pravni osnov prestanka radnog odnosa lica iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuje rad (odredba i naziv zakona).

III. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA INSZ-P I OBRASCA INSZ-M

Član 8.

U Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M, poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 - ime i prezime lica sa kojim je zaključen ugovor o radu - pripravnik, odnosno lice mlađe od 30 godina;

- u kolonu 3 - JMBG za lice iz kolone 2;

- u kolonu 4 - osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih iskazuje na propisanom obrascu zbirne poreske prijave - PP OD;

- u kol. 5 do 7 - iznose obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobijaju primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

- u kol. 8 do 10 - iznose obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45a st. 1. i 2. Zakona);

- u kolonu 11 - ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba za pripravnika, odnosno lice mlađe od 30 godina, koji predstavlja zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u kol. 8 do 10.

Član 9.

Po unosu pojedinačnih podataka na način iz člana 8. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ-P i Obrazac INSZ-M pod "Ukupno", u kol. 4 do 11 unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV. GUBITAK PRAVA NA OSLOBAĐANjE I PLAĆANjE DOPRINOSA

Član 10.

Kad se steknu uslovi iz člana 45a st. 6. i 8. Zakona za gubitak prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa, Nacionalna služba će, u roku od tri dana od dana prijema Obrasca ONSZ-P, odnosno Obrasca ONSZ-M za pripravnika, odnosno lice mlađe od 30 godina, odnosno drugo lice kome je prestao radni odnos, poslodavcu poslati pismeno obaveštenje o visini i roku za plaćanje njegovih obaveza u smislu člana 45. stav 7. Zakona.

U slučaju da poslodavac ne izmiri svoje obaveze u visini i u roku utvrđenom u članu 45. stav 7. Zakona, Nacionalna služba će bez odlaganja o tome pismeno obavestiti Poresku upravu.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem, koje se dostavlja Nacionalnoj službi i poslodavcu, utvrditi obavezu poslodavca da Nacionalnoj službi plati doprinos u visini utvrđenoj u članu 45. stav 7. Zakona, rukovodeći se podacima iz obrazaca ONSZ-P, ONSZ-M, INSZ-P i INSZ-M, obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i drugih podataka kojima raspolaže.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «S lužbenom glasniku Republike Srbije » , a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

Broj 110-00-361/2006-04
U Beogradu, 25. avgusta 2006. godine

Ministar finansija,
Mlađan Dinkić, s.r.

Ministar rada, zapošljavanja
i socijalne politike,
Slobodan Lalović, s.r.

Ministar zdravlja,
Tomica Milosavljević, s.r.