Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom , saglasno članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje («Službeni glasnik RS», br. 84/04, 61/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost , radi ostvarivanja prava na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca za to lice, dostavlja propisane podatke Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Poslodavac Nacionalnoj službi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja doprinosa saglasno članu 45b Zakona, na propisanim obrascima, i to na:

1) Obrascu ONZS-I – Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom;

2) Obrazac INSZ-I – Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U obrazac INSZ-I novčani iznosi unosi se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 4.

Obrazac ONSZ-I podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa lica sa licem sa invaliditetom, kao i po prestanku radnog odnosa tog lica.

Uz Obrazac ONSZ-I koji podnosi prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, poslodavac je dužan da dostavi odgovarajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti novozaposlenog lica, saglasno članu 45b stav 1. Zakona.

Član 5.

Obrazac ONSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica sa invaliditetom.

Kopiju Obrasca ONSZ-I poslodavac dostavlja i Poreskoj upravi, u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Obrazac INSZ-I poslodavac podnosi Nacionalnoj službi u tri primerka, u roku od osam dana od dana isplate zarade za koju se vrši obračun i plaćanje doprinosa i podnosi taj obrazac.

Nacionalna služba, po izvršenom plaćanju doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, na dostavljenom Obrascu INSZ-I overava da je plaćanje doprinosa izvršeno.

Jedan primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba vraća poslodavcu sa kopijom izvoda organa nadležnog za javna plaćanja o izvršenoj uplati doprinosa na teret sredstava Nacionalne službe, u roku od 15 dana od dana uplate doprinosa.

Overeni Obrazac INSZ-I i kopija izvoda organa nadležnog za javna plaćanja iz stava 3. ovog člana, za poslodavca čini verodostojnu dokumentaciju i osnov za unos podataka u prijavu podataka za matičnu evidenciju o plaćenim doprinosima za zaposlenog na teret sredstava Nacionalne službe, u skladu sa zakonom koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.

Drugi primerak overenog Obrasca INSZ-I Nacionalna služba dostavlja Poreskoj upravi u roku propisanom zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju za dostavljanje zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima po odbitku.

II. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA ONSZ-I

Član 7.

U Obrazac ONSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 – ime i prezime lica sa invaliditetom sa kojim je zaključen ugovor o radu;

- u kolonu 3 – jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 4 – godine starosti lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 5 – dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Nacionalna služba;

- u kolonu 6 – datum zaključenja ugovora o radu između poslodavca i lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 7 – datum stupanja na rad kod poslodavca lica sa invaliditetom iz kolone 2.

Kada se Obrazac ONSZ-I podnosi po prestanku radnog odnosa lica sa invaliditetom, pored iskazivanja podataka u kol. 2 do 7, unose se i podaci u kol. 8 i 9, i to:

- u kolonu 8 – datum prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 9 – pravni osnov prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom iz kolone 2, u smislu zakona koji uređuje rad (odredba i naziv zakona).

III. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA INSZ-I

Član 8.

U Obrazac INSZ-I poslodavac unosi sledeće podatke:

- u kolonu 2 – ime i prezime lica sa invaliditetom sa koji m je zaključen ugovor o radu;

- u kolonu 3 – JMBG za lice sa invaliditetom iz kolone 2;

- u kolonu 4 – osnovica za obračun doprinosa, iskazana na način kako se iskazuje kod obračuna i plaćanja doprinosa na zarade zaposlenih na propisanom obrascu zbirne poreske prijave – PP OD;

- u ko l . 5 do 7 – iznos obračunatih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik osiguranja, koji se dobija primenom zakonom propisanih stopa na osnovicu iz kolone 4;

- u kol. 8 do 10 – iznose obračunatih doprinosa iz kol. 5 do 7, za svaki oblik osiguranja, koje plaća Nacionalna služba za lice sa invaliditetom (kojih je poslodavac oslobođen po članu 45b Zakona);

- u kolonu 11 – ukupan iznos doprinosa koji je uplatila Nacionalna služba za lice sa invaliditetom, koji predstavlja zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u kol. 8 do 10.

Član 9.

Po iznosu pojedinačnih podataka na način iz člana 8. ovog pravilnika, u Obrazac INSZ-I pod «Ukupno», u kol. 4 do 11 unosi se zbir pojedinačnih iznosa iskazanih u tim kolonama.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

Broj 110-00-360/2006-04
U Beogradu, 25. avgusta 2006. godine

Ministar finansija,
Mlađan Dinkić, s.r.

Ministar rada, zapošljavanja
i socijalne politike,
Slobodan Lalović, s.r.

Ministar zdravlja,
Tomica Milosavljević , s.r.