Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

(„Službeni glasnik RS“, br. 65/05 i 116/06)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac prijave za utvrđivanje akontacione i konačne obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) za samostalne umetnike iz člana 6. tačka 16) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 , 61/05 i 62/06 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Prijavu iz člana 1. ovog pravilnika samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi na Obrascu PPD-SU - Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PPD-SU novčani iznosi unose se u dinarima bez para.

Član 3.

Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za utvrđivanje mesečne akontacije doprinosa za period od 1. avgusta do 31. decembra 2005. godine, lica koja na dan 1. avgusta 2005. godine imaju status samostalnog umetnika u smislu člana 1. ovog pravilnika, dužna su da poresku prijavu iz stava 1. ovog člana podnesu najkasnije u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (''Službeni glasnik RS'', broj 61/05).

Član 4.

U Obrazac PPD-SU, unose se podaci:

1) o obvezniku;

2) o umetničkom udruženju kod koga se obveznik vodi u evidenciji;

3) o računu obveznika u banci;

4) za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa;

5) za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa;

6) o priloženim dokazima (popis priloženih dokaza).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-330/2005-04
U Beogradu, 26. jula 2005. godine

MINISTAR,
Mlađan Dinkić

 

ODREDBE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANjE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆENI TEKST

Član 4.

Obrazac PPD-SU zamenjuje se novim obrascem PPD-SU, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1.januara 2007. godine.

Broj 110-00-546/2006-04
U Beogradu, 27. decembra 2006. godine

MINISTAR,
dr Milan Parivodić,s.r.