Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom, saglasno članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, i po tom osnovu ispunjava propisane uslove iz člana 21g Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica (u daljem tekstu: poslodavac) dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta (u daljem tekstu: Poreska uprava), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica na Obrascu OPNR-I - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Obrazac OPNR-I podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa lica sa invaliditetom, kao i pri prestanku radnog odnosa tog lica.

U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica sa invaliditetom, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR-I.

Uz obrazac OPNR-I koji podnosi prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, poslodavac je dužan da dostavi odgovarajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti novozaposlenog lica, saglasno članu 21 g stav 1. Zakona.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, uz Obrazac OPNR-I poslodavac dostavlja Poreskoj upravi i kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice.

Član 5.

Obrazac OP N R-I poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica sa invaliditetom po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno od dana gubitka, odnosno prestanka poreske olakšice za to lice.

Podatke na Obrascu OP N R-I poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4. ovog pravilnika.

II. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA

Član 6.

U Obrazac OPNR-I poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u naslovu Obrasca precrtava se suvišna reč (ostvarivanju ili gubitku);

2) u delu I - Podaci o poslodavcu unosi se:

- pod red. br. 1 - poreski identifikacioni broj (PIB);

- pod red. br. 2 - pun naziv i oznaka firme;

- pod red. br. 3 - sedište i adresa;

- pod red. br. 4 - matični broj;

- pod red. br. 5 - datum početka obavljanja delatnosti - upisa u registar nadležnog organa;

- pod red. br. 6 - broj novozaposlenih lica sa invaliditetom za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu iz člana 21g Zakona, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

3) u delu II - Podaci o novozaposlenom licu sa invaliditetom za koje poslodavac stiče poresku olakšicu unosi se:

- pod red. br. 7 - ime i prezime novozaposlenog lica sa invaliditetom, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče pravo na poresku olakšicu;

- pod red. br. 8 - adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) lica sa red. br. 7;

- pod red. br. 9 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) lica sa red. br. 7;

- pod red. br. 10 - datum kada je sa licem sa red. br. 7. poslodavac zaključio ugovor o radu;

- pod red. br. 11 - datum prijave lica sa red. br. 7. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

- pod red. br. 12 - datum zasnivanja radnog odnosa lica sa red. br. 7. - dan stupanja na rad;

- pod red. br. 13 - datum prestanka radnog odnosa lica sa red. br. 7;

4) u delu III - Gubitak, odnosno prestanak prava na poresku olakšicu unosi se:

- pod red. br. 14 - datum nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 7;

- pod red. br. 15 - kratak opis razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 7.

Kada se Obrazac OPNR-I podnosi radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju samo u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o novozaposlenom licu sa invaliditetom za koje poslodavac stiče poresku olakšicu.

Kada se Obrazac OPNR-I podnosi zbog nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu III - Gubitak, odnosno prestanak prava na poresku olakšicu, na način iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a podaci u delu I i u delu II unose se tako što se preuzimaju iz odgovarajućih delova Obrasca OPNR-I, koji je podnet za isto novozaposleno lice sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

III. EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANjE

Član 7.

Poreska uprava vodi evidenciju o broju poslodavaca koji ostvaruju poresko oslobođenje iz člana 21g Zakona, kao i o broju lica sa invaliditetom po osnovu čijeg zaposlenja poslodavac ostvaruje poresko oslobođenje.

Poreska uprava tromesečno dostavlja izveštaj Ministarstvu finansija sa podacima iz evidencije iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 20. u narednom mesecu po isteku tromesečja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u « Službenom glasniku Republike Srbije » , a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

Broj 110-00-357/2006-04
U Beogradu, 25. avgusta 2006. godine

Ministar
Mlađan Dinkić, s.r.

 

 

Republika Srbija

   

Obrazac OPNR-I

MINISTARSTVO FINANSIJA

   

Potvrda o prijemu

PORESKA UPRAVA

   

(popunjava Poreska uprava)

Organizaciona jedinica _______________

   

__________________________

 

 

OBAVEŠTENjE
O OSTVARIVANjU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLjAVANjA LICA SA INVALIDITETOM

 

Red. br.

Opis

Podaci

I

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

Firma (pun naziv i oznaka)

 

3.

Sedište i adresa

 

4.

Matični broj

 

5.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

Broj novozaposlenih lica za koja već koristi ovu poresku olakšicu

 

II

PODACI O NOVOZAPOSLENOM LICU SA INVALIDITETOM ZA KOJE POSLODAVAC STIČE PORESKU OLAKŠICU

 

7.

Ime i prezime

 

8.

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

9.

JMBG

 

10.

Datum zaključenja ugovora o radu

 

11.

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

12.

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

13.

Datum prestanka radnog odnosa

 

III

GUBITAK, ODNOSNO PRESTANAK PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU

 

14.

Datum nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice

 

15.

Razlog gubitka, odnosno prestanka poreske olakšice

 

______________________

______________________

mesto

datum

   

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

M.P.

 

_________________________

   

potpis odgovornog lica