Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina

("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina, saglasno članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana ( « Službeni glasnik RS » , br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu starije od 45 godina, i ispunjava uslove propisane članom 21d stav 1. Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica (u daljem tekstu: poslodavac) dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta (u daljem tekstu: Poreska uprava), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3.

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o novozaposlenim licima starijim od 45 godina iz člana 21d stav 1. Zakona (u daljem tekstu: lice starije od 45 godina) na Obrascu OPNR-S - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45 godina.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Obrazac OPNR-S podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina, kao i pri prestanku radnog odnosa tog lica.

U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica starijih od 45 godina, uz obavezu plaćanja dugovanog poreza u skladu sa članom 21d stav 3. Zakona, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR-S.

Član 5.

Podatke na Obrascu OPNR-S poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 6.

O brazac OPNR-S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina, odnosno od dana prestanka radnog odnosa tog lica.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju prestanka radnog odnosa lica starijeg od 45 godina otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, za tog zaposlenog Obrazac OPNR-S podnosi se u roku od 15 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Ako u roku iz stava 2. ovog člana poslodavac, u smislu člana 21d stav 5. Zakona, zaposli drugo lice starije od 45 godina (u daljem tekstu: drugo lice), podnose se istovremeno dva obrasca OPNR-S - za zaposlenog kome je prestao radni odnos i za to drugo lice, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa drugim licem.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa licem iz st. 1. i 3. ovog člana, uz Obrazac OPNR-S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice.

II. NAČIN POPUNjAVANjA OBRASCA

Član 7.

U Obrazac OPNR-S poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u naslovu Obrasca precrtava se suvišna reč (ostvarivanju ili gubitku);

2) u delu I - Podaci o poslodavcu unosi se:

- pod red. br. 1 - poreski identifikacioni broj (PIB);

- pod red. br. 2 - pun naziv i oznaka firme;

- pod red. br. 3 - sedište i adresa;

- pod red. br. 4 - matični broj;

- pod red. br. 5 - datum početka obavljanja delatnosti - upisa u registar nadležnog organa;

- pod red. br. 6 - broj novozaposlenih lica za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu iz člana 21d Zakona, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

3) u delu II - Podaci o licu starijem od 45 godina za koga poslodavac stiče, odnosno nastavlja da koristi poresku olakšicu, unosi se:

- pod red. br. 7 - ime i prezime lica starijeg od 45 godina, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče, odnosno nastavlja da koristi poresku olakšicu;

- pod red. br. 8 - adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) lica sa red. br. 7;

- pod red. br. 9 - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) lica sa red. br. 7;

- pod red. br. 10 - iskazuje se status novozaposlenog lica sa red. br. 7. kod Nacionalne službe za zapošljavanje, tako što se na red. br. 10.1. upisuje datum sticanja statusa korisnika novčane naknade u skladu sa članom 21d stav 1. Zakona, a na red. br. 10.2. upisuje se datum kada je novozaposleno lice sa red. br. 7. prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

- pod red. br. 11 - datum kada je sa licem sa red. br. 7. poslodavac zaključio ugovor o radu;

- pod red. br. 12 - datum prijave novozaposlenog lica sa red. br. 7. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija z a obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

- pod red. br. 13 - datum zasnivanja radnog odnosa sa licem sa red. br. 7. - dan stupanja na rad;

- u okviru red. br. 14 - iskazuje se period korišćenja poreske olakšice, tako što se zaokružuje red. br. 14.1. ili red. br. 14.2; ako se zaokružuje red. br. 14.2, na tom rednom broju iskazuje se i podatak o preostalom periodu korišćenja poreske olakšice, odnosno datum do kog se ostvaruje pravo na poresku olakšicu, u skladu sa članom 21d stav 5. Zakona, a na red. br. 14.3. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica starijeg od 45 godina, kome je prestao radni odnos otkazom ugovora o radu od strane tog zaposlenog i umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice zapošljavanjem novog lica starijeg od 45 godina sa red. br. 7;

- u okviru red. br. 15 - iskazuje se naredni period u toku ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja olakšice, tako što se na red. br. 15.1. iskazuje podatak o preostalom periodu ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja poreske olakšice, odnosno datum do kog se ostvaruje pravo na poresku olakšicu, u skladu sa članom 21d stav 5. Zakona, a na red. br. 15.2. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica kome je prestao radni odnos i umesto koga se zapošljava drugo lice starije od 45 godina;

4) u delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i iznosu dugovanog poreza, koji se popunjava samo kada se Obrazac OPNR-S dostavlja u slučaju nastanka propisanih razloga za gubitak poreske olakšice, unosi se:

- pod red. br. 16 - datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposleno lice sa red. br. 7;

- pod red. br. 17 - kratak opis razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposleno lice sa red. br. 7. (prestanak radnog odnosa novozaposlenom licu u toku korišćenja poreske olakšice, kao i u narednom periodu od tri godine posle isteka olakšice saglasno članu 21d stav 3. Zakona, a pravo na poresku olakšicu se ne nastavi preko drugog novozaposlenog lica pod uslovima propisanim članom 21d stav 5. Zakona);

- u okviru red. br. 18 - iskazuju se podaci o iznosu obračunatog dugovanog poreza zbog gubitka poreske olakšice, i to: pod red. br. 18.1. - iznos poreza koji bi poslodavac inače platio da nije koristio poresku olakšicu, a pod red. br. 18.2. iznos sa red. br. 18.1. valorizovan primenom stope rasta cena na malo od dana kada bi obaveza plaćanja poreza nastala da nije korišćena poreska olakšica do dana gubitka prava na poresku olakšicu.

Podaci pod red. br. 14.1. do 14.3. ne unose se u slučaju kad su ispunjeni uslovi za iskazivanje podataka na red. br. 15.1. i 15.2.

Podaci pod red. br. 15.1. i 15.2. unose se samo u slučaju kad u preostalom periodu ostvarivanja prava na olakšicu posle isteka korišćenja poreske olakšice prestane radni odnos novozaposlenom licu otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog.

Podaci pod red. br. 18.1. i 18.2. ne unose se u slučaju prestanka radnog odnosa smrću zaposlenog ili iz drugih razloga nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca, u smislu člana 21d stav 4. Zakona.

Kada se Obrazac OPNR-S podnosi radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju samo u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o licu starijem od 45 godina za koga poslodavac stiče, odnosno nastavlja da koristi poresku olakšicu.

Kada se Obrazac OPNR-S podnosi zbog nastanka razloga za gubitak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i iznosu dugovanog poreza, na način iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a podaci u delu I i u delu II unose se tako što se preuzimaju podaci iz odgovarajućih delova Obrasca OPNR-S, koji je podnet za isto novozaposleno lice starije od 45 godina prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

III. PLAĆANjE POREZA I IZVEŠTAVANjE

Član 8.

Poslodavac je dužan je da obavesti Poresku upravu o izvršenoj uplati dugovanog poreza iz člana 21d stav 3. Zakona narednog dana od dana uplate, podnošenjem dokaza o uplati.

U slučaju da poslodavac ne izvrši uplatu dugovanog poreza, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave rešenjem će utvrditi obavezu plaćanja poreza na osnovu podataka iz Obrasca OPNR-S, kao i iz drugih podataka kojima raspolaže.

Član 9.

Poreska uprava vodi evidenciju o broju poslodavaca koji ostvaruju poresko oslobođenje iz člana 21d Zakona, kao i o broju lica starijih od 45 godina po osnovu čijeg zaposlenja poslodavac ostvaruje poresko oslobođenje.

Poreska uprava tromesečno dostavlja izveštaj Ministarstvu finansija sa podacima iz evidencije iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 20. u narednom mesecu po isteku tromesečja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

Broj 110-00-361/200-04

U Beogradu, 25. avgusta 2006. godine

Ministar finansija,
Mlađan Dinkić, s.r.

 

 

Republika Srbija

   

 

Obrazac OPNR-S

MINISTARSTVO FINANSIJA

   

Potvrda o prijemu

PORESKA UPRAVA

   

(popunjava Poreska uprava)

Organizaciona jedinica _______________

   

__________________________

 

 

OBAVEŠTENjE
O OSTVARIVANjU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLjAVANjA LICA STARIJIH OD 45 GODINA

 

Red. br.

Opis

Podaci

I

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

Firma (pun naziv i oznaka)

 

3.

Sedište i adresa

 

4.

Matični broj

 

5.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

Broj lica za koja već koristi ovu poresku olakšicu

 

II

PODACI O LICU STARIJEM OD 45 GODINA ZA KOGA POSLODAVAC STIČE, ODNOSNO NASTAVLjA DA KORISTI PORESKU OLAKŠICU

 

7.

Ime i prezime

 

8.

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

9.

JMBG

 

10.

Status kod Nacionalne službe za zapošljavanje:

 

10.1.

datum sticanja statusa korisnika novčane naknade

 

10.2.

datum sticanja statusa nezaposlenog lica

 

11.

Datum zaključenja ugovora o radu

 

12.

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

13.

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

14.

Poreska olakšica se koristi:

 

14.1.

od početka za ceo period (24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa)

 

14.2.

kao nastavak korišćenja olakšice umesto prethodno zaposlenog lica (preostalo vreme korišćenja olakšice)

 

14.3.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice

 

15.

Ostvarivanje prava u narednom periodu posle isteka korišćenja olakšice (36 meseci od dana isteka korišćenja olakšice):

 

15.1.

preostali period od narednog perioda posle isteka olakšice u skladu sa članom 21d stav 5. Zakona

 

15.2.

ime i prezime i JMBG prethodno zaposlenog lica kome je prestao radni odnos i umesto koga se zapošljava drugo lice

 

III

PODACI O GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU I IZNOSU DUGOVANOG POREZA

 

16.

Datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice

 

17.

Razlog gubitka poreske olakšice

 

18.

Dugovani porez:

 

18.1.

ukupan iznos obračunatog i obustavljenog poreza

 

18.2.

revalorizovani iznos dugovanog poreza (član 21d stav 3. Zakona)

 
     

___________________________

 

___________________________

 

mesto

 

datum

 

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

 

M.P.

_________________________________

potpis odgovornog lica