Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana

("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/04, 80/02 i 135/04 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poslodavac koji zaposli novog radnika na neodređeno vreme i po tom osnovu ispuni propisane uslove za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog radnika (u daljem tekstu: poreska olakšica) u skladu sa članom 21b Zakona, Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta, dostavlja podatke iskazane na Obrascu OPNR - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku poreske olakšice po osnovu zapošljavanja novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak poreske olakšice po osnovu novozaposlenog radnika, uz obavezu plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa članom 21b Zakona, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta, dostavi podatke na Obrascu OPNR.

Član 4.

Podatke na Obrascu OPNR, poslodavac dostavlja pojedinačno za svakog novozaposlenog radnika, po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu ili za koga gubi pravo na poresku olakšicu.

Član 5.

Podatke na Obrascu OPNR, poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno od dana nastanka razloga za gubitak poreske olakšice za tog novozaposlenog radnika.

Član 6.

U Obrazac OPNR, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

U delu I - Podaci o poslodavcu, unosi se:

1) pod red. br. 1. - poreski identifikacioni broj (PIB);

2) pod red. br. 2. - puna oznaka firme;

U Obrazac OPNR, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

U delu I - Podaci o poslodavcu, unosi se:

1) pod red. br. 1. - poreski identifikacioni broj (PIB);

2) pod red. br. 2. - puna oznaka firme;

3) pod red. br. 3. - sedište i adresa;

4) pod red. br. 4. - matični broj (za pravno lice ili radnju);

5) pod red. br. 5. - datum početka obavljanja delatnosti - upisa u registar nadležnog organa;

6) pod red. br. 6. - broj zaposlenih kod poslodavca na dan 1. januara 2005. godine;

7) pod red. br. 7. - broj zaposlenih kod poslodavca na dan zasnivanja radnog odnosa (stupanja na rad) novog radnika za koga se dostavljaju podaci, ne računajući tog novozaposlenog radnika;

8) pod red. br. 8. - broj novozaposlenih radnika za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

U delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu, unosi se:

1) pod red. br. 9. - ime i prezime novog radnika, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno podnosi ovaj obrazac;

2) pod red. br. 10. - adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

3) pod red. br. 11. - jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), kao poreski identifikacioni broj, novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

4) pod red. br. 12. - datum kada je novozaposleni radnik sa red. br. 9. prijavljen kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje; u slučaju kad novozaposleni radnik prvi put zasniva radni odnos unosi se taj podatak;

5) pod red. br. 13. - datum kada je sa novozaposlenim radnikom sa red. br. 9. poslodavac zaključio ugovor o radu;

6) pod red. br. 14. - datum prijave novozaposlenog radnika sa red. br. 9. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

7) pod red. br. 15. - datum zasnivanja radnog odnosa novozaposlenog radnika sa red. br. 9, koji, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, predstavlja dan stupanja na rad;

8) u okviru red. br. 16. - iskazuje se period korišćenja poreske olakšice, tako što se zaokružuje red. br. 16.1. ili red. br. 16.2; ako se zaokružuje red. br. 16.2, na tom rednom broju iskazuje se i podatak o preostalom periodu korišćenja poreske olakšice u skladu sa članom 21b stav 7. Zakona, a na red. br. 16.3. unosi se ime i prezime i JMBG prethodno novozaposlenog radnika kome je prestao radni odnos i umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice zapošljavanjem novog radnika sa red. br. 9;

U delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i uplati dugovanog poreza, koji se popunjava samo kada se Obrazac OPNR dostavlja u slučaju nastanka propisanih razloga za gubitak poreske olakšice, unosi se:

1) pod red. br. 17. - datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposlenog radnika sa red. br. 9;

2) pod red. br. 18. - kratak opis razloga za gubitak poreske olakšice ostvarene za novozaposlenog radnika sa red. br. 9. (smanjenje broja zaposlenih kod poslodavca ili prestanak radnog odnosa novozaposlenom radniku u toku korišćenja poreske olakšice, ako se korišćenje poreske olakšice pod propisanim uslovima ne nastavlja za drugog novozaposlenog radnika);

3) u okviru red. br. 19. - iskazuju se podaci o uplati dugovanog poreza zbog gubitka poreske olakšice, i to: pod red. br. 19.1. - datum uplate dugovanog poreza (saglasan datumu u izveštaju o promenama i stanju na računu kod banke), a pod red. br. 19.2. - iznos uplaćenog poreza, koji čini iznos poreza koji bi poslodavac platio da nije koristio poresku olakšicu valorizovan primenom stope rasta cena na malo od dana kada bi obaveza plaćanja poreza nastala da nije korišćena poreska olakšica do dana uplate poreza (saglasan iznosu u izveštaju o promenama i stanju na računu kod banke).

Kada se Obrazac OPNR podnosi radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu.

Kada se Obrazac OPNR podnosi zbog nastanka razloga za gubitak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu III - Podaci o gubitku prava na poresku olakšicu i uplati dugovanog poreza, a podaci u delu I - Podaci o poslodavcu i u delu II - Podaci o novozaposlenom radniku za koga poslodavac stiče poresku olakšicu unose se tako što se preuzimaju iz Obrasca OPNR koji je podnet za istog novozaposlenog radnika prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Obrazac OPNR

Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica ______________________

 

Potvrda o prijemu
(popunjava Poreska uprava)
_________________________

OBAVEŠTENjE
O OSTVARIVANjU/GUBITKU PORESKE OLAKŠICE PO OSNOVU ZAPOŠLjAVANjA NOVIH RADNIKA IZ ČLANA 21b ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Red. br.

Opis

Podaci

1

2

3

I.

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

Firma (puna oznaka)

 

3.

Sedište i adresa

 

4.

Matični broj (pravnog lica/radnje)

 

5.

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

Broj zaposlenih na dan 1. januara 2005. godine

 

7.

Broj zaposlenih na dan zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom

 

8.

Broj novozaposlenih radnika za koje već koristi poresku olakšicu

 

II.

PODACI O NOVOZAPOSLENOM RADNIKU ZA KOGA POSLODAVAC STIČE PORESKU OLAKŠICU

 

9.

Ime i prezime

 

10.

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

11.

JMBG

 

12.

Datum sticanja statusa nezaposlenog lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje

 

13.

Datum zaključenja ugovora o radu

 

14.

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

15.

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

16.

Poreska olakšica se koristi:

 

16.1.

od početka za ceo period (12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa)

 

16.2.

kao nastavak korišćenja olakšice umesto prethodno novozaposlenog radnika (preostali period korišćenja)

 

16.3.

ime i prezime i JMBG prethodno novozaposlenog radnika umesto koga se nastavlja korišćenje poreske olakšice

 

III.

PODACI O GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU I UPLATI DUGOVANOG POREZA

 

17.

Datum nastanka razloga za gubitak poreske olakšice

 

18.

Razlog gubitka poreske olakšice

 

19.

Uplata dugovanog poreza:

 

19.1.

datum uplate poreza

 

19.2.

iznos uplaćenog poreza

 

 


______________________
mesto


___________________
datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

 

M.P.

________________________
potpis odgovornog lica