Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

("Službeni glasnik RS" br. 63/03)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije.

Član 2.

Dužnik koji istovremeno ima i potraživanja od budžeta Republike Srbije može, putem bilateralne kompenzacije, izmiriti dug podnošenjem zahteva za plaćanje duga putem kompenzacije (u daljem tekstu: zahtev), pod uslovima da je:

1) prema usaglašenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji obaveza budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet) prema dužniku najmanje dvostruko veća od ukupnog duga koji se može izmiriti putem kompenzacije;

2) predmet kompenzacije, dug koji predstavlja javni prihod budžeta do iznosa koji pripada budžetu.

Ako se dug sastoji od poreza koji se dele između budžeta i budžeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (u daljem tekstu: drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda), dužnik je obavezan da izmiri deo duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli.

Član 3.

Dužnik podnosi zahtev Ministarstvu finansija i ekonomije - Sektor za trezor (u daljem tekstu: Trezor).

Uz zahtev, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) potvrda o obavezi na Obrascu POO - Potvrda o obavezi, overena od strane korisnika budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnik) koji ima obavezu prema dužniku, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje osnov dugovanja;

2) potvrda o dugu na Obrascu PDU - Potvrda o dugu, overena od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) prema sedištu dužnika;

3) popunjena izjava o kompenzaciji, u četiri primerka, overena od strane dužnika, na Obrascu IOK - Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja;

4) popunjen nalog na teret i u korist odgovarajućeg uplatnog računa javnih prihoda;

5) popunjen i overen nalog na teret i u korist svog računa.

Obrasci POO - Potvrda o obavezi, PDU - Potvrda o dugu i IOK - Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Korisnik i organizaciona jedinica overavaju Obrazac POO i Obrazac PDU, u roku od sedam radnih dana od dana prijema.

Član 5.

Po prihvatanju zahteva i uz ispunjenost uslova iz člana 2. ovog pravilnika, u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije iz člana 3. ovog pravilnika (u daljem tekstu: dokumentacija), Trezor overava Obrazac IOK i ispostavlja naloge za obračun na teret i u korist računa budžeta.

Član 6.

Kompenzacija se može realizovati u roku od 30 dana od dana overe Obrasca IOK.

Ako dužnik ne realizuje kompenzaciju, u roku iz stava 1. ovog člana, smatra se da nije ni odobrena, a rok za njenu realizaciju ne može se produžiti.

Član 7.

Trezor dostavlja dokumentaciju Upravi za javna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) radi realizacije kompenzacije.

Član 8.

Po prijemu dokumentacije, Uprava obaveštava dužnika o iznosu duga koji je odobren za kompenzaciju, a ako deo duga pripada drugom učesniku u raspodeli i o iznosu duga koji pripada tom učesniku, sa zahtevom da podnese dokaz o izmirenju duga.

Član 9.

Uprava, na osnovu dostavljene dokumentacije i po prijemu dokaza o izmirenju duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli, izvršava naloge za obračun na teret i u korist budžeta i odgovarajućeg računa za uplatu javnih prihoda i evidentira izvršene promene u izveštaju o bruto naplati javnih prihoda, izvršenim povraćajima, raspoređenim i neraspoređenim javnim prihodima.

Posle realizacije naloga za obračun, Uprava dostavlja dužniku jedan primerak Obrasca IOK zajedno sa potvrdama, odnosno kopijama naloga o sprovedenom obračunu na teret i u korist računa budžeta i uplatnog računa javnih prihoda.

Dužnik je obavezan da sprovede obračun preko svog računa i dostavi organizacionoj jedinici dokaz o izvršenom evidentiranju sa dokumentacijom iz stava 2. ovog člana.

Član 10.

Dužnik može putem kompenzacije, u skladu sa ovim pravilnikom, izmiriti i dug koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda, podnošenjem zahteva iz člana 3. ovog pravilnika nadležnom organu teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave za poslove finansija, koji ako su ispunjeni uslovi iz člana 5. ovog pravilnika dostavlja dokumentaciju Upravi radi realizacije kompenzacije.

Član 11.

Izjava overena od strane oba učesnika u kompenzaciji čini sastavni deo knjigovodstvene dokumentacije na osnovu koje se sprovodi odgovarajuće knjiženje u knjigovodstvima učesnika kompenzacije.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Republika Srbija

__________________________________
(Naziv korisnika budžetskih sredstava)

_________________________________
(Mesto)

_________________________________
(Datum)

 

Obrazac POO

POTVRDA O OBAVEZI

 

I. NAZIV I ADRESA PORESKOG DUŽNIKA:

     

______________________
(naziv)

______________________
(adresa)

__________________
(PIB)

     

II . OBAVEZA PREMA DUŽNIKU:

 

 

Osnov dugovanja: __________________
Razdeo: __________________________
Glava: ___________________________
Funkcija: ________________________

Ekonomska
klasifikacija: ___________________
Iznos duga: ______________________

 

 

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA

_____________________
korisnik budžetskih sredstava

 

Obrazac PDU

Republika Srbija
Ministarstvo finansija i ekonomije
Poreska uprava
Nadležna organizaciona jedinica
______________________________

 

 

 

POTVRDA O DUGU

Naziv i adresa poreskog dužnika:
_____________________________
                      (naziv)
_____________________________
                     (adresa)

PIB: ________________________

 

 

 

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke: ____________ sedište: _____________ Broj računa: ______________

Naziv banke: ____________ sedište: _____________ Broj računa: ______________

Naziv banke: ____________ sedište: _____________ Broj računa: ______________

Naziv banke: ____________ sedište: _____________ Broj računa: ______________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:  

 

Vrsta

Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije

Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda

Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda

Ukupan iznos

Račun za uplatu javnih prihoda

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

     

U Beogradu, __________ godine

M.P.

OVERAVA
___________________________
nadležna organizaciona jedinica

 

Obrazac IOK

IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANjA

I. UČESNIK
______________________________
______________________________
(Korisnik budžetskih sredstava)
Račun broj: ____________________

M.P.

POTPIS
_____________________________

Razdeo: _______________________
Glava: ________________________
Funkcija: _____________________
Ekonomska
klasifikacija: _________________
Iznos obaveze prema drugom učesniku
______________________________
                        (iznos)

 

 

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
___________________________
I. UČESNIK - TREZOR

     

II. UČESNIK
Naziv i adresa poreskog dužnika:
________________________________
                            (naziv)
________________________________
                           (adresa)
PIB: ___________________________

 

 

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke: ______________ sedište: ______________ Broj računa: ______________

Naziv banke: ______________ sedište: ______________ Broj računa: ______________

Naziv banke: ______________ sedište: ______________ Broj računa: ______________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:
 

 

Vrsta

Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije

Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda

Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda

Ukupan iznos

Račun za uplatu javnih prihoda

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

     

U Beogradu, __________ godine

M.P.

 

OVERAVA
________________________
II . UČESNIK - DUŽNIK