Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, PRESTAO DA VAŽI 26.03.2014. godine, OSIM ODREDBE ČLANA 6. KOJA PRESTAJE DA VAŽI 31.12.2022. godine i člana 8. koja prestaje da važi 31.12.2016. godine

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, PRESTAO DA VAŽI 26.03.2014. godine, OSIM ODREDBE ČLANA 6. KOJA PRESTAJE DA VAŽI 31.12.2022. godine i člana 8. koja prestaje da važi 31.12.2016. godine

("Službeni glasnik RS" br. 8/11 , 13/12 , 12/13 , prestao da važi: 23/14 ) osim pojedinih odredbi

Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09 i 18/10),

            Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

("Službeni glasnik RS" br. 8/11 , 13/12 , 12/13 , prestao da važi: 23/14 ) osim pojedinih odredbi

 

1.      Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, uključujući način primene metode "van dohvata ruke" kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva i način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva.

2.      Sadržaj poreskog bilansa

 Član 2.

Za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, obveznik poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: obveznik) sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 Član 3.

U Obrazac PB 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - dobit poslovne godine;

2) pod rednim brojem 2. - gubitak poslovne godine;

3) pod red. br. 3. i 4. - kapitalni dobici i gubici utvrđeni u skladu sa članom 35. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12 i 114/12 - US - u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12) . Za obveznike koji vode poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji pod ovim rednim brojevima iskazuju se kapitalni dobici i gubici iz Bilansa uspeha (ukoliko su evidentirani na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici, odnosno gubici od prodaje imovine, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji);

4) pod red. br. 5 - 31. - odgovarajući rashodi u iznosima u kojima se ne priznaju u rashode u poreskom bilansu, utvrđeni u skladu sa čl. 35. do 37b Zakona, a u vezi sa čl. 7 , 7a , 8 , 9a , 10 , 15 , 16 , 22 , 22b i 22v stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5) pod rednim brojem 32. - obračunati troškovi (osim kamata) po osnovu transfernih cena u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 33. - iznos obračunatih troškova (osim kamata) preračunat po tržišnim cenama (princip "van dohvata ruke"), utvrđen u skladu sa članom 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

7) pod rednim brojem 34. - razlika između iznosa sa red. br. 32. i 33, ako je pozitivna;

8) pod rednim brojem 35. - iznos kamate obračunate po osnovu transfernih cena na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica;

9) pod rednim brojem 36. - iznos tržišne kamate ("van dohvata ruke") iz člana 4. st. 7. do 9. ovog pravilnika, koja bi bila obračunata na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica;

10) pod rednim brojem 37. - razlika između iznosa sa red. br. 35. i 36, ako je pozitivna;

11) pod rednim brojem 38. - iznos uzimanja koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine, u skladu sa članom 37b Zakona;

12) pod rednim brojem 39. - ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda u skladu sa članom 35. Zakona, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

13) pod rednim brojem 40. - prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koji, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ulaze u osnovicu za oporezivanje; pod rednim brojem 40. obveznik, izuzetno prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2012. godinu, pored navedenih prihoda, iskazuje i prihode po osnovu naplate potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kojem su ispravljena, odnosno otpisana, u skladu sa čl. 6. i 56. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 119/12);

14) pod rednim brojem 41. - iznos obračunatih prihoda (osim prihoda po osnovu kamata) po osnovu transfernih cena koje obveznik prikaže u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

15) pod rednim brojem 42. - iznos obračunatih prihoda (osim prihoda po osnovu kamata) preračunat po tržišnim cenama (princip "van dohvata ruke"), koji obveznik utvrdi u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

16) pod rednim brojem 43. - razlika iznosa sa red. br. 42. i 41, ako je pozitivna;

17) pod rednim brojem 44. - iznos obračunatih prihoda po osnovu kamate između povezanih lica u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

18) pod rednim brojem 45. - iznos obračunatih prihoda po osnovu tržišne kamate iz člana 4. st. 7. do 9. ovog pravilnika (princip "van dohvata ruke"), koji obveznik prikazuje u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona;

19) pod rednim brojem 46. - razlika između iznosa sa red. br. 45. i 44, ako je pozitivna;

20) pod rednim brojem 47. - oporeziva dobit, koja se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih rednih brojeva), a ako je ova vrednost negativna, iskazuje se kao gubitak na rednom broju 48;

21) pod rednim brojem 48. - gubitak tekuće godine, koji se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih rednih brojeva), a ako je ova vrednost negativna, iskazuje se kao oporeziva dobit na rednom broju 47;

22) pod rednim brojem 49. - nominalni iznos gubitka koji je iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina koji se prenosi na teret dobiti tekuće godine, i to najviše do visine oporezive dobiti, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 32. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

23) pod rednim brojem 50. - ostatak oporezive dobiti iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 47. i 49, ako je pozitivna;

24) pod red. br. 51. i 52. - ukupni kapitalni dobici i gubici tekuće godine koji se utvrđuju u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

25) pod rednim brojem 55. - iznos kapitalnih gubitaka iz ranijih godina koji se mogu prebiti na račun budućih kapitalnih dobitaka, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

26) pod rednom brojem 56. - ostatak kapitalnog dobitka kao razlika iznosa sa red. br. 53. i 55;

27) pod rednom brojem 57. - iskazuje se poreska osnovica koja se utvrđuje računskim putem (zbir iznosa sa red. br. 50. i 56.);

28) pod rednim brojem 58. - iznos obračunatog poreza;

29) pod rednim brojem 59. - umanjenje obračunatog poreza, i to:

u tački a) - iznos umanjenja obračunatog poreza srazmerno učešću dobiti ostvarene u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenom području u ukupnoj dobiti, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 47. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

u tački b) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (sa rednog broja 12. Obrasca PK 2);

u tački v) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (sa rednog broja 12. Obrasca PK 3);

u tački g) - iznos umanjenja obračunatog poreza u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (redni broj 6. Obrasca SU 1);

u tački d) - iznos umanjenja obračunatog poreza u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (za radnju osnovanu na nedovoljno razvijenom području - redni broj 6. Obrasca SU 3);

pod rednim brojem 62. - iznos uplaćenih akontacija za period za koji se sastavlja poreski bilans.

3.      Način primene metode "van dohvata ruke" kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

Član 4.

Za utvrđivanje cene transakcije među povezanim licima po principu "van dohvata ruke" koriste se uporedive cene na tržištu, a kada to nije moguće, cena utvrđena po metodi koštanja uvećana za uobičajenu zaradu ili cena utvrđena po metodi preprodajne cene.

Uporediva cena na tržištu je cena istih ili sličnih dobara ili usluga između prodavca i kupca, odnosno između izvršioca i korisnika usluge, koji nisu povezana lica u smislu Zakona, u isto ili približno isto vreme kada je ostvarena transakcija među povezanim licima.

Ako se na način iz stava 2. ovog člana može utvrditi više uporedivih cena na tržištu, koje se znatno razlikuju, kao uporediva cena na tržištu uzima se najniža uspostavljena cena.

Cena utvrđena po metodi koštanja uvećana za uobičajenu zaradu je cena utvrđena na osnovu stvarnih ukupnih troškova proizvodnje, odnosno troškova izvršene usluge, uvećana za uobičajenu zaradu (maržu), odnosno proviziju.

Uobičajena zarada (marža), odnosno provizija je zarada koja je ostvarena u istim ili sličnim transakcijama između nepovezanih lica, u isto ili približno isto vreme.

Cena po metodi preprodajne cene je cena koju kupac - povezano lice ostvari prodajom istog dobra nepovezanom licu, umanjena za uobičajenu zaradu u smislu stava 5. ovog člana.

Izuzetno od st. 1. do 6. ovog člana, za utvrđivanje iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, koriste se: za zajam, odnosno kredit odobren u dinarima, prosečno ponderisana referentna kamatna stopa utvrđena za poreski period za koji se podnosi poreski bilans, a u slučaju deviznog zajma, odnosno kredita, prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, za svaku valutu posebno.

Prosečno ponderisanu referentnu kamatnu stopu, odnosno prosečno ponderisanu kamatnu stopu za svaku valutu posebno, iz stava 7. ovog člana, utvrđuje Narodna banka Srbije na zahtev Ministarstva finansija. Podatke o visini kamatnih stopa objavljuje Ministarstvo finansija.

Ukoliko podatak o prosečnoj ponderisanoj kamatnoj stopi za poreski period za koji se podnosi poreski bilans nije utvrđen, koristi se poslednji utvrđen podatak.

4.      Način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva

Član 5.

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, iskazuje se na Obrascu PK 2 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. - iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. - iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, izražen kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. - iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja;

5) pod rednim brojem 5. - iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu - poreski kredit za tekuću godinu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 6. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4. i 5;

7) pod rednim brojem 7. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. - iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 6. i 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

9) pod rednim brojem 9. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7. i 8;

10) pod rednim brojem 10. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. - ostatak neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. - ukupan iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a koji predstavlja zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, s tim što ukupan zbir ne može iznositi više od 70% obračunatog poreza u tekućoj godini, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1, 2. i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 5. i 10);

13) pod rednim brojem 13. - neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, a koji predstavlja zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

Član 6.

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazuje se na Obrascu PK 3 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. - iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. - iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. - iznos poreskog kredita obračunatog u poreskom periodu, u visini od 80% izvršenih ulaganja, koji se u istom poreskom periodu može iskoristiti do visine obračunatog poreza, a neiskorišćeni deo ovog poreskog kredita može se preneti na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5) pod rednim brojem 5. - iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 6. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4. i 5;

7) pod rednim brojem 7. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. - iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 6. i 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi sa članom 48a stav 4. tog zakona;

9) pod rednim brojem 9. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7. i 8;

10) pod rednim brojem 10. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. - neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. - ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu, iskazan kao zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

13) pod rednim brojem 13. - neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

5.      Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva

Član 7.

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti, iskazuje se na Obrascu SU 1 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 1 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, pri čemu obveznik koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, osnovna sredstva ne koriguje za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (ukoliko primenjuje međunarodne računovodstvene standarde - MRS, odnosno međunarodne standarde finansijskog izveštavanja - MSFI), vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 1 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 - vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 - vrednost osnovnih sredstava - opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 - razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4 - vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 - srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 - iznos umanjenja obračunatog poreza, kao procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 58. Obrasca PB 2 koji je propisan članom 2. ovog pravilnika.

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos nabavne vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, umanjene po osnovu ispravke vrednosti tih osnovnih sredstava (u daljem tekstu: sadašnja vrednost osnovnih sredstava) za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

 Član 8.

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti u nedovoljno razvijenom području, definisanom u skladu sa propisima koji uređuju regionalni razvoj, odnosno koji opredeljuju nedovoljno razvijena područja, iskazuje se na Obrascu SU 3 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 3 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, pri čemu obveznik koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, osnovna sredstva ne koriguje za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (ukoliko primenjuje međunarodne računovodstvene standarde - MRS, odnosno međunarodne standarde finansijskog izveštavanja - MSFI), vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 - vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 - vrednost osnovnih sredstava - opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 - razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4 - vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 - srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 - iznos umanjenja obračunatog poreza, kao procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 58. Obrasca PB 2 koji je propisan članom 2. ovog pravilnika.

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos sadašnje vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

 Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 140/04), osim tačke 15) člana 3. tog pravilnika.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS", br. 13/12)

Član 4.

            Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i iskazivanje podataka u poreskom bilansu počev za 2011. godinu.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS", br. 12/13

Član 2.

Obrazac PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine, zamenjuje se novim Obrascem PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.