Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Fizička lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Prestao da važi u delu koji se odnosi na poresku prijavu PPDG-1S, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2. Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl.glasnik RS“, br.101/16).

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002, 23/2003 i 70/2003),

Ministar finansija i ekonomije donosi,

PRAVILNIK
o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

(Službeni glasnik RS br. 7/04 , 19/07 , 20/10 , 23/10 - dr. propis, 8/11 , 74/13 , 24/14, 27/14-ispravka)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

1) poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem;

2) poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem;

3) poreza na kapitalne dobitke;

4) poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku;

5) godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 2.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-1P - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o poreskom obvezniku;

2) podatke o radnji;

3) podatke o delatnosti;

4) podatke o računu u banci;

5) podatke o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama;

6) podatke za utvrđivanje poreza;

7) posebne podatke.

Član 2a

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem, podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ____ do ____ 201__. godine.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o poreskom obvezniku;

2) podatke o radnji;

3) podatke o delatnosti;

4) podatke o računu u banci;

5) podatke o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama;

6) podatke o proceni poslovnog rezultata i podatke za utvrđivanje visine akontacije;

7) podatke o poslovnom rezultatu;

8) podatke od značaja za ostvarivanje poreskih podsticaja i poreskih kredita;

9) podatke o poreskoj osnovici i obračunatom porezu;

10) podatke o osnovici doprinosa i obračunatim doprinosima;

11) podatke od značaja za utvrđivanje visine akontacije poreza i doprinosa;

12) podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije;

13) posebne podatke.

Član 3

Brisan („Službeni glasnik RS“ br. 74/13).

Član 4.

Obveznik poreza na kapitalne dobitke podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke za ____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o radnji (za paušalno oporezovanog preduzetnika);

3) za utvrđivanje poreza.

 Član 5.

Obveznik poreza na ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku, podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku na Obrascu PPDG-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku za ____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o pokretnim stvarima od kojih se ostvaruje prihod i osnovu sticanja prihoda;

3) o zakupcu;

4) o ostvarenim drugim prihodima na koje se porez ne plaća po odbitku;

5) za utvrđivanje poreza.

Član 6.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana na Obrascu PPDG-5 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o izdržavanim članovima porodice;

3) o prihodima koji se oporezuju.

Član 7.

Obrasci PPDG-1P , PPDG-1S , PPDG-3 , PPDG-4 i PPDG-5 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 39/2001 i 46/2001).

 Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
(„Službeni glasnik RS“, br. 19/07)

Član 1.

U Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, broj 7/04), Obrazac PPDG-5 zamenjuje se novim Obrascem PPDG-5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
(„Službeni glasnik RS“, br. 20/10 i 23/10)

 Član 1.

U Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/04 i 19/07 - u daljem tekstu: Pravilnik), Obrazac PPDG-5 zamenjuje se novim Obrascem PPDG-5 , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Izuzetno, za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana kome je saglasno Zakonu o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 31/09), u 2009. godini vršeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-5/2009 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji je, saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09 i 44/09), do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, može podneti novu prijavu na obrascu iz stava 1. ovog člana.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09 i 44/09), tu prijavu podnosi na obrascu iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 15. aprila 2010. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
(„Službeni glasnik RS“, br. 74/13)

Član 4.

Obrazac PPDG-2, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - ispravka i 8/11) i čini njegov sastavni deo, briše se.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
(„Službeni glasnik RS“, br. 24/14)

 Član 5.

Obrazac PPDG-1 koji je odštampan uz Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - ispravka, 8/11 i 74/13) i čini njegov sastavni deo, briše se.

Član 6.

Obrasci PPDG-1P i PPDG-1S odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

 Član 7.

Za utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod, počev za 2013. godinu, obveznik poreza podatke iskazuje u poreskoj prijavi - Obrascu PPDG-1S .

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se nije opredelio za isplatu lične zarade od 1. jula 2013. godine, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13), sastavlja i podnosi jednu poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine pri čemu popunjava delove poreske prijave označene pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. i 13.

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13), sastavlja i podnosi poresku prijavu posebno za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, a posebno za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.

Obveznik poreza iz stava 3. ovog člana poreske prijave sastavlja i podnosi na Obrascu PPDG-1S i to za period:

- od 1. januara do 30. juna 2013. godine, pri čemu popunjava delove poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. i 13;

- od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, pri čemu popunjava delove poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, polje pod rednim brojem 11. u delu koji sadrži podatke o porezu i polje pod rednim brojem 13.

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se nije opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza i doprinosa, a obveznik koji se opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza, za 2014. godinu.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Repoblike Srbije“.