Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, 05 Broj: 361 – 3309/2019 od 04.04.2019. godine, člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr.zakon i 108/16), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, broj:16/18), z a k u p o d a v a c

 

Javni oglas radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

Republike Srbije putem prikupljanja pismenih ponuda  

 

1. ZAKUPODAVAC, PREDMET ZAKUPA I POSTUPAK

Zakupodavac je Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, kao korisnik poslovnog prostora u svojini Republike Srbije koji se daje u zakup, sa sedištem u Beogradu, ul. Save Maškovića 3-5.

Predmet zakupa je deo nepokretnosti u svojini Republike Srbije koji čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5, površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli br. 3776, KO Stari grad, upisane u List nepokretnosti br. 1016 KO Stari grad (u daljem tekstu: „poslovni prostor“), ima zaseban ulaz i sastoji se od šalter sale, kuhinje, sanitarnog čvora i dve sobe, opremljen svim odgovarajućim instalacijama i priključcima.

Poslovni prostor se daje u zakup u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Postupak izdavanja u zakup, sprovešće se i ako pristigne samo jedna ponuda.   

2. USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Poslovni prostor daje se u zakup kao celina.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme na period od 5 (pet) godina.

Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima ili obavljanja finansijske usluge (bankarske usluge), osim osiguranja i penzijskih fondova, te se u druge svrhe ne može koristiti.

Najniža visina zakupnine iznosi:

- za zakupce koji obavljaju delatnost trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, 850,00 dinara/m2, odnosno ukupna najniža, visina zakupnine iznosi 98.600,00 dinara, bez PDV i bez troškova komunalija, na mesečnom nivou;

- za zakupce koji obavljaju delatnost finansijske usluge (bankarske usluge), osim osiguranja i penzijskih fondova, 990,00 dinara/m2, odnosno ukupna najniža visina zakupnine iznosi 114.840,00 dinara, bez PDV i bez troškova komunalija, na mesečnom nivou.

Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem – „viđenom stanju“ uz mogućnost adaptacije o trošku zakupca. Zakupac se, zaključenjem ugovora o zakupu, odriče bilo kakavih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti. Zakupac može vršiti adaptaciju poslovnog prostora, uz prethodnu saglasnost zakupodavca, o svom trošku, bez umanjenja zakupnine i priznavanja svojinskih prava na poslovnom prostoru po osnovu ulaganja sredstava.

Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, niti izdavanje u podzakup.

3. USLOVI  PREUZIMANjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i u istu se može izvršiti uvid, u Ministarstvu finansija, Poreska uprava, Filijala Subotica, ul. Korzo br. 5. kancelarija br. 46, sprat 2, svakim radnim danom od  9,00 do 15,00 časova, uz dokaz o izvršenoj bespovratnoj uplati iznosa od 1.000,00 dinara, za otkup konkursne dokumentacije po osnovu troškova izrade konkursne dokumentacije. Uplata se vrši na račun broj: 840-30974845 - 41, poziv na broj 97 7109 svrha uplate: „Konkursna dokumentacija za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Subotici.“

4. USLOVI I NAČIN PODNOŠENjA PONUDA

Ponudu mogu podnetidomaća i strana pravna ili fizička lica – preduzetnici, koji uplate depozit i koji ispune ostale uslove iz ovog oglasa, na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ponuđač je obavezan da uplati depozit u visini od 100.000,00 dinara na račun  broj: 840-1176804-31, poziv na broj 02031 – Munistarstvo finansija, Poreska uprava, svrha uplate: „Depozit za učešće u postupku izdavanja u zakup poslovnog prostora u Subotici, Ul. Korzo br. 5.“

Ponuđač koji ponudi zakupninu u iznosu nižem od početne visine zakupnine i izabrani ponuđač, koji ne zaključi ugovor o zakupu, po dispoziciji zakupodavca, gube pravo na povraćaj depozita. Ponuđačima koji ispune uslove za povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Oglas je objavljen i na internet stranici Poreske uprave,  (purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari) i u izdanju dnevnih novina „ALO“ d.o.o. dana 06.09.2019. godine. Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama i ističe 07.10.2019. godine, u 12,00 časova.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena u pisarnici  zakupodavca, Filijala Subotica, poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda 07.10.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostavljanja.  

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte na adresu zakupodavca, Poreska uprava, Filijala Subotica,  ul. Korzo br.5. 24 000 Subotica, sa naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora u Subotici, Ul. Korzo br. 5.  -  „NE OTVARATI“,  u zatvorenoj koverti/omotu na čijoj poleđini, ponuđač navodi svoj puni naziv, adresu, telefon i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvorene ponude se odbacuju i vraćaju ponuđaču odmah nakon javnog otvaranja ponuda. 

 5. VREME I MESTO OTVARANjA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Javno otvaranje ponuda izvršiće komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poslovnog prostora u svojini Republike Srbije, u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5. površine 116 m2, postojeće na katastarskoj parceli broj 3776 KO Stari grad, upisan u LN broj 1016 KO Stari Grad. Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda 07.10.2019. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Poreske uprave, Filijale Subotica, ul. Korzo br.5. u  Subotici.

Predstavnici ponuđača koji žele da učestvuju u postupku otvaranja ponuda, dužni su da pre početka javnog otvaranja ponuda, komisiji zakupodavca podnesu posebno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je  najviša ponuđena zakupnina. 

Ukoliko u postupku prikupljanja ponuda dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup dela nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koju čini poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Subotici, Ul. Korzo br. 5., pozvaće ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i konstatovati najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu ili dostave ponude sa istovetnim zakupninama, izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se putem žreba.

Poslovni prostor, izdaće se u zakup najpovoljnijem ponuđaču, koji se bira primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove ovog oglasa i konkursne dokumentacije. Ukoliko pristigne jedna ponuda, ponuđača koji će poslovni prostor koristiti za potrebe obavljanja delatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima i jedna ponuda ponuđača koji će poslovni prostor koristiti za potrebe obavljanja delatnosti pružanja finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova, prednost ima ponuda ponuđača koji će zakupljeni prostor koristiti za potrebe obavljanja delatnosti pružanja finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude mogu se dobiti na broj telefona 024 655 116 i 064 84 22 654, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, kontakt osoba je Robert Aleksić.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u poslovni prostor koji se izdaje u zakup svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 časova uz prethodni dogovor sa kontakt osobom.