Poreska uprava  >>  Aktuelnosti  >>  Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari  >>  Javna prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari

Javna prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole prvim usmenim javnim nadmetanjem

Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, na osnovu člana 104. i člana 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 -dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018), oglašava:

Javna prodaja

pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole

prvim usmenim javnim nadmetanjem

 

1. ODREĐUJE SE prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem, pokretnih stvari oduzetih po konačnim rešenjima u postupku poreskih kontrola.  

Javna prodaja, po ovom oglasu, održaće se dana 13.06.2019. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Poreske uprave, Regionalna grupa za obrazovanje Novi Sad, Futoška ulica broj 35, Novi Sad.

Prodaju se prvim usmenim javnim nadmetanjem stvari oduzete u postupku poreske kontrole i to roba široke potrošnje. Ukupna početna prodajna vrednost svih stvari koje se izlažu ovoj javnoj prodaji iznosi 3.655.340,00 dinara.

Početna vrednost robe iskazane u specifikaciji je bez uračunatog PDV. Vrednost robe postignuta usmenim javnim nadmetanjem će predstavljati poresku osnovicu za obračun PDV (20%).

Stvari koje se izlažu prodaji, određene su po vrsti, količini i pojedinačnoj početnoj prodajnoj vrednosti na posebnoj specifikaciji. Specifikacija stvari i obrazac  „Prijava  za učešće na usmenom javnom nadmetanju“, objavljeni su na internet strani i oglasnoj tabli Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad, a mogu se preuzeti na internet adresi http://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/javna-prodaja-pokretnih-i-nepokretnih-stvari.html          

2. USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na ovom usmenom javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja ispune sledeće uslove:

- prijave se za učešće na ovoj javnoj prodaji, dostavljanjem Komisiji za prodaju, popunjen obrazac  Prijave za učešće na usmenom javnom nadmetanju;

- dostave Komisiji za prodaju, punomoćje za fizičko lice, kada je podnosilac Prijave pravno lice ili  dokaz da je učesnik na usmenom javnom nadmetanju, zakonski zastupnik pravnog lica, podnosioca Prijave;

- stave  na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, radi usaglašavanja sa podacima iz Prijave za učešće na javnoj prodaji.

- uplate depozit, za artikle pod rednim brojem 1, 2, 5, i 6 po specifikaciji stvari, u iznosu od 10% od procenjene vrednosti na uplatni račun broj: 840-1055804-57, za svrhu učešća u postupku javne prodaje. Depozit mora biti uplaćen najkasnije poslednjeg radnog dana koji prethodi danu održavanja licitacije, a dokaz o uplati dostaviti komisiji za prodaju u postupku licitacije.

- u slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koju su mu te stvari prodate,  prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari i gubi pravo na povraćaj položenog depozita.

3. USLOVI PRODAJE

Usmenim javnim nadmetanjem, u smislu člana 104. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva potencijalna kupca.

Poreski obveznik od koga su stvari oduzete, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci oduzetih stvari koje se izlažu prodaji.

Stvari koje se izlažu javnoj prodaji na prvom usmenom javnom nadmetanju, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu kupoprodajnu vrednost, a koja ne može biti niža od 60% od utvrđene vrednosti. Vrednost robe postignuta usmenim javnim nadmetanjem će predstavljati poresku osnovicu za obračun poreza na dodatu vrednost.

Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju stvari javi samo jedan ponuđač, usmeno javno nadmetanje se ponovo oglašava u roku od osam dana od dana za koji je bilo oglašeno usmeno javno nadmetanje na kome nije bilo najmanje dva ponuđača.

U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koju su mu te stvari prodate,  prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje tih stvari.

Kupac je dužan da u roku od 10 dana od uplate preuzme robu, kao i da organizuje  utovar robe u svoje prevozno sredstvo. Troškove utovara snosi kupac.

Stvari koje se izlažu prodaji, kupuju se u postojećem – „viđenom stanju“, tako da se kupac oduzetih stvari odriče bilo kakavih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih ili pravnih nedostataka na predmetnim stvarima.

 U slučaju da kupac oduzetih stvari, u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji, ne uplati vrednost za koji su mu te stvari prodate, uvećanu za pripadajući porez na dodatu vrednost, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari. Ponuđačima koji nisu izgubili pravo na povrećaj depozita, depozit se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana sprovedenog postupka prodaje.  

Dodatne informacije  i obaveštenja u vezi sa predmetom i uslovima prodaje, mogu se dobiti na brojeve telefona: 064/874-2444 i 021/487-4321, telefaks 021/557-833, a osoba za kontakt je Srđan Miladinović, meil: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs

Roba koja se prodaje može se razgledati radnim danima od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama magacina Poreske uprave, Sentandrejski put 165, Novi Sad (magacin "Mašinoalat"), uz obaveznu prethodnu najavu. Osoba za kontakt je Zlatko Meleg, tel. br. 021/6410-383.