Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

27. 05. 2020.

Na osnovu člana 16. stav 1. i 3. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19), Ministarstvo finansija - Poreske uprave - Filijala Novi Beograd, donosi:

Z A K Lj U Č A K

1. Poreskom obvezniku  "Is Trading and Services" D.O.O, sa poslovnim sedištem Novi Beograd, ulica Jurija Gagarina 34A, Pib: 110 859 324, POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat Aleksić P. Uroš Pivljanina Baja broj 37, Beograd, u poreskom postupku kontrole po predmetu obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost  za period 13.06.2018. do 31.10.2019. godine, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave -  Filijala Novi Beograd broj: 47-00022/2020-0013-000 broj predmeta: 2342472925 od 22.01.2020. godine.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve do okončanja u ovom poreskom postupku iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 59/13).

4. Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Novi Beograd, pokrenula je poreski postupak po predmetu kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost  za period 13.06.2018. do 31.10.2019. godine,  koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijala Novi Beograd broj: 47-00022/2020-0013-000 od 22.01.2020. godine, u kome je stranka poreski obveznik iz dispozitiva ovog zaključka.

U postupku poreske  kontrole poreski inspektor  Lidija Rajković, službena legitimacija broj 220512, na osnovu naloga za kontrolu broj 47-00022/2020-0013-000 od 22.01.2020. godine otišao je na adresu iz registracije  Novi Beograd, ulica Jurija Gagarina 34A, navedenu kao sedište poreskog obveznika  i mesto obavljanja delatnosti  poreskog obveznika "Is Trading and Services" D.O.O, Pib:110 859 324, u cilju vršenja kontrole po predmetu kontrole obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost  za period  13.06.2018.-31.10.2019. godine. Dolaskom na napred navedenu adresu poreski inspektor je utvrdio da se poreski obveznik "Is Trading and Services" D.O.O,  Pib: 110 859 324 ne nalazi na adresi Novi Beograd, u ulici Jurija Gagarina 34A, koju je prijavio kao adresu  poslovnog sedišta u Agenciji za privredne registre kao i da na objektu  na navedenoj adresi ne postoji istaknut naziv kontrolisanog poreskog obveznika. U daljem postupku kontrole, utvrđeno je da se na navedenoj adresi nalazi knjigovodstvena agencija „KONTEKS“ DOO koju zastupa Zlatko Mrzić kao zakonski zastupnik, koji se pismeno izjasnio: “sa klijentom  "Is Trading and Services" D.O.O, Pib: 110 859 324, počeli smo saradnju 13.06.2018. godine. Prva četiri meseca dostavljana nam je dokumentacija koja je knjižena i za koju smo podnosili potrebne prijave prema nadležnim institucijama, nakon čega su prestali da se javljaju i da dostavljaju dokumentaciju. U maju mesecu 2019. godine kontaktirali su nas i odlučeno je da se raskine ugovor o pružanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i nadzora. Nismo podneli redovne finansijske izveštaje za 2018. godinu prema APR-u kao ni poreske bilanse prema Poreskoj upravi.“

Poreskom obvezniku "Is Trading and Services" D.O.O,  Rešenjem broj 43-01-01162/2020-5000 od 31.01.2020. godine donetom od strane Poreske uprave Centrale, Pib: 110 859 324 oduzet je dodeljeni Pib: 110 859 324.

Odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika poreskom obvezniku u slučaju čije se sedište ne nalazi u mestu i na adresi navedenoj u prijavi za redistraciju propisanoj aktom iz člana 27. stav 3. ovog zakona ili u evidencionoj  prijavi za PDV, koja je uređena propisima o porezu na dodatu vrednost, kao i u slučaju kada zakonski zastupnik očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku ako je njegovo učešće obavezno.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. i 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 121/2012).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupmika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                                                            Direktor

                                                                                                                                       Jelena Dangubić