Порески календар

мај 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Упутства    Упутство за поступање Пореске управе у поступку давања сагласности Управи за јавна плаћања поводом поднетих захтева банака за повраћај и прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода ради исправке грешака насталих у платном промету

Упутство за поступање Пореске управе у поступку давања сагласности Управи за јавна плаћања поводом поднетих захтева банака за повраћај и прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода ради исправке грешака насталих у платном промету

(«Сл. гласник РС», број80/2002, 84/2002, 23/2003 и70/2003)

Увод

1.  У Правилнику о изменама и допунама правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора«Службени гласник РС», бр. 100/2003. (у  даљем  тексту:  Правилник), који  се  примењује  од15.10.2003. године,  додата  су  четири  нова  члана(24а– 24г), којима  је  прописан  начин  и
поступак  отклањања  грешака  путем  повраћаја  или  прекњижавања  више  илипогрешно уплаћених јавних прихода насталих у платном промету.

2.  Грешком  насталом  у  платном  промету  сматра  се  непотпуно  или  нетачно обухватање  описног  или  нумеричког  податка  прописаног  Правилником  о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна(«Сл. гласник РС», бр. 64/2003), а који је уписан на налогу којим је
извршена уплата јавних прихода, и то:

-  када је налог од стране банке извршен у већем износу, од износа уписаног на налогу којим је извршена уплата јавних прихода;

-  када је по основу уплаћених јавних прихода, налог од стране банке извршен два или више пута у истом износу;

-  када се при обради података од стране банке, уписаних на налогу којим је извршена уплата јавних прихода, унесе рачун који није назначен на налогу за плаћање;

-  када су при обради података од стране банке, уписаних на налогу којим је извршена уплата јавних прихода, средства јавних прихода погрешно усмерена другој општини, односно територији, а не оној која је наведена на налогу за плаћање;
-  када је настала грешка при обради података од стране банке на обележју за идентификацију обвезника јавних прихода( ПИБ/СОБ);

-  када су настале друге грешке од стране банке у обради налога.

3.  Не сматра се грешком насталом у платном промету, грешка настала из пореско– правног односа(више утврђена и плаћена обавеза и сл.), по основу  решења које доноси  Пореска  управа  или  други  орган  управе.  Примљене  захтеве  пореских обвезника по наведеном основу, надлежне организационе јединице Пореске управе примају  ради  доношења  решења  о  прекњижењу  са  обележја  једног  пореског обвезника на другог, са депозита на обележје пореског обвезника, са депозита на исправну шифру општине ако је шифра општине на коју је усмерена уплата«601»
као и са система«Михајло Пупин» на систем ДИС2003 и обрнуто, а Управа за јавна плаћања(у даљем тексту: УЈП) ако је такав захтев добила, доставља без одлагања Пореској управи.

4.  Према поменутим члановима из тачке1. овог упутства, грешке настале у платном промету при уплати јавних прихода отклања УЈП тако што банка код које је настала грешка подноси организационој јединици УЈП у месту у којем се налази банка захтев за повраћај/прекњижавање, уз који се прилаже прописана документација.

4.1. Уколико банка захтев за повраћај/прекњижавање поднесе организационој јединици Пореске управе у месту у којем се налази банка, надлежна организациона јединица Пореске управе захтев уступа надлежној организационој јединици УЈП и о томе писмено обавештава банку.

5.  После  спроведеног  поступка,  надлежна  организациона  јединица  УЈП  одмах,  а најкасније  у  року  од  два  дана  предузима  мере  за  отклањање  грешке  настале приликом уплате јавних прихода тако што врши повраћај или прекњижавање у зависности од поднетог захтева.

6.  УЈП врши повраћај на тај начин што испоставља интерни налог за пренос, на терет  уплатног  рачуна  јавних  прихода  а  у  корист  рачуна  који  је  у  захтеву  за повраћај  навела  банка.  По  извршеном  повраћају  УЈП  дневно  доставља  извод Пореској управи.

7.  УЈП врши прекњижавање на тај начин што испоставља интерни налог за пренос,  на терет уплатног рачуна јавних прихода а у корист рачуна који је у захтеву за повраћај  навела  банка.  Прекњижавање  се  врши  ако  се  при  обради  података уписаних  у  налогу  којим  је  извршена  уплата  јавних  прихода  унесе  погрешан уплатни  рачун,  општина,  односно  територија  или  ПИБ.  О  извршеном прекњижавању УЈП дневно доставља извод Пореској управи.

8.  Ради примене напред наведеног Правилника, УЈП је донела Упутство о поступању организационих јединица Управе за јавна плаћања за исправку грешака насталих у платном промету приликом уплате јавних прихода01 Број: 3274-47 од04.11.2003.  године, и доставила га својим организационим јединицама.

9.  Упутством  из  тачке6. прописано  је  да  УЈП  по  пријему  захтева  банке  за повраћај/прекњижавање  уплате  због  грешке  настале  у  платном  промету,  доставља  надлежној  организационој  јединици  Пореске  управе  попуњени,  потписани и оверени образац– Прилог1 (у даљем тексту: Образац УЈП), ради давања сагласности у вези поднетог захтева банке.

10.  Поступак  провере  унетих  података  у  Образац  УЈП  достављен  Пореској управи

10.1.  Директор ЦВПО/филијале, шеф експозитуре Пореске управе дужан је да одмах по  достављању  овог  упутства  одреди  два  пореска  инспектора  канцеларијске контроле(у даљем тексту: инспектор) за послове давања сагласности на Обрасцу УЈП.  Списак  инспектора  са  именом  и  презименом,  шифром  општине,  називом филијале/експозитуре, бројем телефона и бројем факса директор ЦВПО/филијале,  шеф експозитуре одмах достављају надлежној УЈП и регионалном центру Пореске управе. Обједињени списак регионални центри Пореске управе дужни су да одмах,
а најкасније до15.12.2003. године доставе централи Пореске управе– Сектору за порески поступак.

10.2.  Пореска  управа  надлежна  је  да  се  изјашњава  о  основаности  захтева  за повраћај/прекњижавање(даје  или  не  даје  сагласност) само  за  уплатне  рачуне јавних прихода за које води аналитику, односно само за уплатне рачуне јавних прихода за које је у колони10 прилога1 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна(«Службени гласник РС», број64/2003), прописана ознака«да».
10.3.  Ако  Пореска  управа  прими  од  УЈП  Образац  УЈП  ради  изјашњења  поводом захтева за повраћај/прекњижавање за јавне приходе за чије уплатне рачуне не води аналитичку евиденцију о уплатама, враћа примљени Образац УЈП са напоменом да УЈП сагласност прибави од органа који води аналитичку евиценцију о уплатама јавних прихода који је погрешно уплаћен.

10.4.  Примљени Образац УЈП из тачке9. овог упутства проверава инспектор  на следећи начин:

-  Претраживање се врши избором опције«Претраживање извода из платног промета», која  се  налази  на  интерном  сајту  Пореске  управе,  на  адреси http://www.rujp, на који се приступа путем модема.

-  Избором  опције  на  масци«претраживање  извода  из  платног  промета»  отварају се четири поља у која се из Обрасца УЈП уносе подаци на следећи начин, и то:

10.4.1.  Прво поље:
Пример слога:
а) 2050303154010040009541001 (колона7 Обрасца УЈП)
б) 20503031540100400095410
ц) 205030315401004000954
Подаци за рекламацију а)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4     1     0     0     1    
Подаци за рекламацију б)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4     1     0               
Подаци за рекламацију ц)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4    

Податак за рекламацију из колоне7 Обрасца УЈП садржи највише25  цифара( прва три броја представљају шифру носиоца платног промета, следећих шест бројева представљају ознаку датума валуте– ГГММДД, а следећих16/14/12
бројева, зависно од шифрирања банке представљају број за рекламацију носиоца платног промета). Од тога се за унос у циљу претраживања уноси само16/14/12  цифара почев од десете цифре с лева на десно (првих девет цифара се не уноси).

10.4.2.  Друго поље:
Пример слога: 908-34001-19 (колона6(б) обрасца УЈП)
Рачун  на  терет(банка-партија-контролни број) 908  -  34001  -  19

Податак  из  колоне6(б) «у  корист  уплатног  рачуна  и  позив  на  број одобрења» из Обрасца УЈП уписује се на поменутој масци у поље«рачун на терет». (у појединим случајевима, када је уплата задржавана на депозитном
рачуну у УЈП(571), овај податак се разликује, и претраживање се врши без уноса рачуна на терет на поменутој масци).

10.4.3.  Треће поље:
Пример слога: 840-714121843-73 (колона6(а) обрасца УЈП)
Рачун  у  корист(банка-партија-контролни број) 840  -  714121843  -  73

Податак  из  колоне6(а) «на  терет  уплатног  рачуна  и  позив  на  број задужења» из Обрасца УЈП уписује се на поменутој масци у поље«рачун у корист».

10.4.4.  Четврто поље:
Пример слога: 12.000,00 (колона5 обрасца УЈП)
Износ(само ако је наведен рачун на терет и/или рачун у корист)  12000.00
Приликом уписивања износа, износ мора да буде обавезно исказан са два децимална места, при чему се децимале одвајају тачком, а не зарезом, а хиљаде се не одвајају тачком или зарезом.

10.5.  Након попуњавања напред наведених четири поља у масци«претраживање извода из платног промета», избором поља«пронађи» програм даје генерисане податке на масци«претраживање извода из платног промета» (у даљем тексту:

извештај претраживања), и то:

-  Р. Бр.;
-  Рачун на терет(рачун пореског обвезника са кога је дошла уплата);
-  Рачун у корист(рачун јавних прихода);
-  ПНБ  одобрења(модел  позива  на  број  и  позив  на  број  одобрења  који  је порески обвезник уписао у порески налог);
-  Одред.(одредиште у које је прослеђена уплата, могуће вредности: ЦВПО, ИМП, ДИС);
-  Статус(статус уплате, могуће вредности: послато, прокњижено на ДИС-у, на депозиту ДИС-а, ...);
-  ШОП(шифра општине у коју је прослеђена уплата);
-  ПИБ(порески  идентификациони  број  на  који  је  прокњижена  уплата, попуњено је само када је одредиште ДИС);
-  Износ;
-  Дат. вал.(датум валуте– представља датум извода УЈП).

Генерисани, напред наведени подаци на масци«претраживање извода из платног промета», се обавезно штампају.

10.6.  На  одштампаном  извештају  претраживања  инспектор  добија  информације  о томе:  да  ли  је  уплата  достављена  Пореској  управи  путем  извода,  да  ли  је  за одређену уплату идентифиоковано одредиште ЦВПО, да ли се одређена уплата налази на депозиту, да ли Пореска управа води аналитику за тражене рачуне јавних прихода унете у колони6(б) Обрасца УЈП.

10.6.1.  Ако су све колоне у одштампаном извештају претраживања празне, у Обрасцу УЈП, у колони9 «сагласност Пореске управе» се уписује«није у ПУ», што значи да уплата није прослеђена Пореској управи путем извода УЈП.
10.6.2.  Ако је за одређену уплату идентификовано одредиште"ЦВПО" – Центар за велике пореске обвезнике, у Обрасцу УЈП, у колони9 «сагласност Пореске управе» уписује се«надлежан ЦВПО».

10.6.3.  Ако  је  за  одређену  уплату  идентификован  статус«на  депозиту  ДИС-а», у Обрасцу УЈП, у колони9 «сагласност Пореске управе», уписује се«надлежна Централа ПУ».

10.6.4.  За јавне приходе за које у колони10 прилога1 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна («Службени гласник РС», број64/2003) није уписано«да», или је уписано«да»  за локалне јавне приходе за које филијала/ експозитура одлуком није овлашћена од стране локалне самоуправе да их утврђује и наплаћује, у Обрасцу УЈП, у колони9 «сагласност Пореске управе», уписује се«није надлежна ПУ».

10.7.  У случајевима из тачке10.6.1 - 10.6.4. овог упутства, инспектор у колони9  Обрасца УЈП уписује одговарајуће речи( није у ПУ/надлежан ЦВПО/надлежна централа ПУ/није надлежна ПУ), као и датум и место, парафира и подноси на потпис  директору  филијале/шефу  експозитуре,  оверава  печатом  и  истог  дана доставља УЈП, на начин на који је УЈП доставила Образац УЈП Пореској управи.

10.8.  Ако  извештај  претраживања  садржи  све  генерисане  податке,  инспектор проверава  да  ли  одштампани  подаци  из  извештаја  претраживања  одговарају подацима у Обрасцу УЈП, односно да ли позив на број задужења одговара позиву на број под којим је уплата одобрена.

10.9.  Ако се подаци из извештаја претраживања и обрасца УЈП слажу, на основу ПИБ-а из извештаја претраживања, инспектор штампа упит стања, односно увид у  аналитику  пореског  обвезника  и  утврђује  да  ли  је  извршен  повраћај  или прекњижавање наведене уплате или није. (Увид у стање на уплатном рачуну на ПИБ-у пореског обвезника врши се у апликацији ДИС2003 - за уплате пореза и доприноса по одбитку и акцизе и порез на промет за2003. годину, када је модел позива на број97. За све јавне приходе, што подразумева и акцизе и порез на
промет  за2002. годину,  када  је  модел  позива  на  број22, увид  се  врши  на апликацији Института«Михајло Пупин», пошто се уплате за поменуту годину књиже на тој апликацији).

10.9.1.  Ако  се  на  начин  из  тачке10.9. овог  упутства  утврди  да  је  извршен повраћај/прекњижавање, у колони9 «сагласност Пореске управе»  Обрасца УЈП  уписује  се«не»,  што  значи  да  је  исправка  грешке  настале  у  платном
промету већ извршена.

10.9.2.  Ако повраћај/прекњижавање није извршено, у колони8 «сагласност Пореске управе» Обрасца УЈП, уписује се«да», што значи да је захтев банке основан и да УЈП може извршити повраћај/прекњижавање.

10.10.  Ако се десио случај да се порески обвезник или банка раније обратила Пореској управи за отклањање грешке настале у платном промету, а која није могла да се исправи процедурама датим у Методолошком упутству за поступање по захтевима за књижење непрокњижених или погрешно прокњижених уплата јавних прихода на  рачуне  пореских  обвезника  и  захтевима  за  повраћај  и  прекњижење  јавних прихода број43-00187/2003-08 од10.03.2003. године, инспектор проверава податке из  обрасца  УЈП  са  подацима  из  раније  примљеног  захтева  по  наведеном Методолошком  упутству,  заведеног  кроз  попис  аката  за  примљене  захтеве  за рекламације са унетим бар кодом, утврђује да ли је реализована, те ако није, исту одмах брише у апликацији«рекламације» система ДИС2003 на тај начин што у прозору са«бр_предмета, датум, обрадио и статус» бира бар код под којим је унет захтев, потврдом на«обрада» отвара маску«информације о уплати обвезника на рачун јавних прихода», бира поље«изађи» и потврдно одговара на питање«да ли желите брисање документа».  Информацију о обрисаном документу( бар код и ПИБ/СОБ) писмено доставља  Централи Пореске управе на факс број011/3950-553. Инспектор поступа у складу са тачком10.6.1. – 10.6.4. и10.9.1 – 10.9.2. овог упутства.

10.11.  На основу утврђених података на начин из тачке10.9.1. и10.9.2. овог упутства,  инспектор у Обрасцу УЈП, у колони9 уписује реч«не» - ако је већ  извршен повраћај/прекњижавање, односно у колони8 уписује реч«да» - ако је захтев банке за повраћај/прекњижавање основан. Затим се у Образац УЈП  уписује датум и место,  парафира  и  подноси  на  потпис  директору  филијале/шефу  експозитуре, оверава печатом и истог дана доставља УЈП, на начин на који је УЈП доставила Образац УЈП Пореској управи.

10.12.  Копија Обрасца УЈП, извештај претраживања и упит стања на основу којих је попуњен Образац УЈП, чувају се у списе предмета.

10.13.  Евиденција о примљеним обрасцима УЈП ради давања сагласности поводом поднетог захтева банке за повраћај/прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода због грешака насталих у платном промету, филијале/експозитуре воде се у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

11. Надлежна организациона јединица Пореске управе даје или не даје сагласност за повраћај/прекњижавање уплате због грешке настале у платном промету извршене до дана ступања на снагу Правилника( 15.10.2003. године).

12. Све  грешке  у  платном  промету  при  уплати  јавних  прихода  настале  после 15.10.2003. године,  отклања  УЈП  у  складу  са  одредбама  члана24а– 24г Правилника  о  начину  и  поступку  обављања  платног  промета  у  оквиру консолидованог рачуна трезора.

13. Овим упутством ставља се ван снаге допис Централе Пореске управе«Повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода због грешака насталих у платном промету» број: 43-00783/2003-10 од22.7.2003. године.

14. Упутство доставити Сектору пореске полиције, Сектору за пореско-правне послове,  координацију и надзор, Сектору за информациони систем и рачунарску подршку, регионалним центрима, ЦВПО, филијалама и експозитурама Пореске управе.

14.1.  Упутство доставити и Управи за јавна плаћања ради информисања. 

Број: 43-01369/2003-01
У Београду, 11.11.2003. године

Д И Р Е К Т О Р,
Марија Дрча-Угрен

 

 

Подаци за рекламацију а)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4     1     0     0     1    
Подаци за рекламацију б)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4     1     0               
Подаци за рекламацију ц)     4     0     1     0     0     4     0     0     0     9     5     4