Пореска управа  >>  Правна лица  >>  Преглед прописа  >>  Правилници  >>  Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Правилници

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем

"Службени гласник РС", бр. 113/13

На основу члана 38. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13 и 108/13),

Министар финансија доноси

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин подношења пореске пријаве електронским путем.

 Члан 2.

Пореска пријава у електронском облику је електронски документ који има садржај и структуру пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација и који је порески обвезник електронским путем поднео Пореској управи.

Члан 3.

 Подношење пореских пријава електронским путем обавља се употребом електронских сервиса Пореске управе.

 Електронски сервиси Пореске управе су сервиси који омогућавају подношење пореских пријава електронским путем, као и давање информација и докумената у електронском облику, а за које је Пореска управа путем електронског сервиса омогућила да се могу добити електронским путем.

 Правила приступа електронским сервисима Пореске управе јединствена су за све пореске обвезнике и односе се на све електронске сервисе Пореске управе.

Члан 4.

 У поступку подношења пореске пријаве електронским путем, Пореска управа преко електронских сервиса омогућава приступ пореским обвезницима.

 Пореска пријава у електронском облику сматра се поднетом када порески обвезник електронским путем прими обавештење да је пријава поднета.

Члан 5.

 Пореску пријаву електронским путем може да поднесе лице које је:

1) порески обвезник, укључујући и пореског плаца;

2) порески пуномоћник овлашћен за подношење пореске пријаве електронским путем;

3) законски заступник;

4) заступник по службеној дужности.

 Ако је законски заступник правно лице, пореску пријаву електронским путем може да поднесе физичко лице које је законски заступник овластио за подношење пореске пријаве електронским путем.

 Законски заступник из става 2. овог члана може да овласти више физичких лица за подношење пореских пријава електронским путем, и та лица не могу то овлашћење преносити на друга лица.

 Подносилац пореске пријаве електронским путем дужан је да електронски потпише пореску пријаву у складу за законом којим се уређује електронски потпис.

Члан 6.

 Давање, односно одузимање овлашћења за подношење пореске пријаве електронским путем, осим за заступника по службеној дужности, врши се:

1) употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;

2) подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици Пореске управе, ако давалац овлашћења не поседује важећи квалификовани електронски сертификат.

 Образац ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 Овлашћење за употребу електронских сервиса дато до ступања на снагу овог правилника сматра се овлашћењем за употребу свих електронских сервиса Пореске управе.

 Члан 7.

 До окончања увођења електронских сервиса за све пореске облике, односно за све пореске обвезнике, порески обвезници који су сврстани у велике пореске обвезнике у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, подносе пореске пријаве електронским путем у складу са Правилником о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике ("Службени гласник РС", бр. 18/12 и 113/13).

 Изузетно од става 1. овог члана, почев од 1. јануара 2014. године порески обвезници из става 1. овог члана дужни су да за порез на додату вредност и порез по одбитку, осим за порез на добит правних лица, подносе пореске пријаве електронским путем у складу са одредбама овог правилника.

 Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".