Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни обвезник

Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши страни обвезник

("Службени гласник РС" бр.105 од 21.09.2004.г.)

 

На основу члана 18. став 4. Закона о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84 /04 и 86/04) ,

Министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ ЗА
ОБРАЧУНАВАЊЕ ПДВ У СЛУЧАЈУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА АУТОБУСИМА КОЈИ ВРШИ СТРАНИ ОБВЕЗНИК

(Објављено у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.105/2004 од 21.09.2004. године)

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује пореска основица за обрачунавање ПДВ у случају превоза путника аутобусима који врши лице које нема место стварне управе у Републици Србији (у даљем тексту: страни обвезник).

Члан 2.

Пореска основица из члана 1. овог правилника утврђује се као просечна накнада превоза за сваки појединачни превоз аутобусом, сагласно члану 18. став 3. Закона о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр . 84/04 и 86/04) , у складу са овим правилником.

Аутобусом, у смислу овог правилника, сматра се аутобус, минибус и комби возило.

Члан 3.

Просечна накнада превоза из члана 2. став 1. овог правилника утврђује се тако што се просечан износ вредности км/путник од 0,045 EUR помножи са бројем путника који путују аутобусом и бројем километара који аутобус прелази преко територије Републике Србије (у даљем тексту: територија Републике).

Члан 4.

Просечну накнаду превоза утврђује надлежни царински орган приликом уласка аутобуса на територију Републике.

Просечна накнада из става 1. овог члана утврђује се приликом напуштања аутобуса територије Републике ако страни обвезник надлежном царинском органу не стави на увид оригинал потврде из члана 5. став 1. овог правилника издате за превоз у току.

Члан 5.

Надлежни царински орган издаје потврду страном обвезнику која садржи податке о називу страног обвезника, земљи регистрације и регистарској ознаци, броју путника, броју километара које аутобус прелази на територији Републике, износу накнаде, као и износу обрачунатог и плаћеног ПДВ.

Копију потврде из става 1. овог члана надлежни царински орган задржава за своје потребе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

Број: 110-00-367/2004

У Београду, 17. септембра 2004. године

 

МИНИСТАР,
Млађан Динкић