Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Обавештење за обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности и посебне категорије обвезника

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

11. 01. 2018.

Обавештење за обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности и посебне категорије обвезника

Порески обвезници - власници самосталне делатности који порез и доприносе за обавезно социјално осигурање на приходе од самосталне делатности плаћају на стварни и паушално утврђени приход, а који континуирано обављају делатност, аконтацију за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ. Почев од привремене аконтације за јануар 2018. године, која доспева 15. фебруара 2018. године, па надаље, аконтације се уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП, који је за „паушалце“ исказан у решењу Пореске управе, а за обвезнике самосталних делатности који порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на стварни приход у обавештењу о успешном пријему електронске пореске пријаве.

Обвезници који су основани у 2017. години, као и обвезници који су у току 2017. године, наставили да обављају делатност након привременог прекида, уплату аконтације пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за децембар 2017. године, а која доспева 15. јануара 2018. године врше према БОП-у који им је додељен за 2017. годину. Привремене аконтације почев од  јануара 2018. године, а која доспева 15. фебруара 2018. године, исто су дужни да уплаћују  према БОП-у који им је додељен за 2018. годину.

Коначна обавеза за 2017. годину уплаћује се са позивом на број одобрења, у чијој је структури ПИБ, осим за новоосноване обвезнике у 2017. години, као и за обвезнике који су у току 2017. године наставили са обављањем делатности након привременог прекида који обавезе уплаћују према БОП-у. Посебне категорије обвезника попут пољопривредника, свештених лица и верских службеника, самосталних уметника, домаћих држављана запослених у иностранству и инопензионера, којима Пореска управа обавезу утврђује решењем, доприносе за обавезно социјално осигурање за 2018. годину измирују према БОП-у, почев од аконтације која доспева 15. фебруара 2018. године, а што је назначено и у самом решењу пореског органа, које је обвезницима достављено током 2017. године.

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар