Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Обавештeње за обвезнике акцизе

Порески календар

апр 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

29. 12. 2017.

Обавештeње за обвезнике акцизе

Образац ПП ОА - Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС“ број 86/17), одређен је начин подношења и садржина пореске пријаве на Обрасцу ПП ОА – у даљем тексту Образац ПП ОА.

Пореске пријава за акцизе које се подносе за обрачунске периоде закључно са децембром 2017. године подносе се на досадашњим обрасцима и на досадашњи начин.

Избор пореских пријава за акцизе, за пореске периоде закључно са децембром 2017. године, се као и до сада налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

Пореска пријава о обрачуну акцизе (Образац ПП ОА) подноси се у електронском облику за обавезе по основу акцизе за обрачунске периоде почев од јануара 2018. године.

Избор пореске пријаве за акцизе која се подноси на Обрасцу ПП ОА, а почетни порески период је јануар 2018. године, се налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

Од 01.01.2018. године на порталу Пореске управе могуће је користити тестно окружење на коме се могу подносити Обрасци ПП ОА ради упознавања са формом за унос наведеног обрасца. Обрасци ПП ОА поднети на тестном окружењу се не евидентирају у рачуноводству Пореске управе и не стварају пореску обавезу.

Продукционо окружење за подношење исправних пријава је могуће користити од 01.02.2018. године, а први обрачунски период за који се могу поднети Обрасци ПП ОА је јануар 2018. године. Обрасци ПП ОА поднети на продукционом окружењу се евидентирају у Пореском рачуноводству и стварају пореску обавезу.

 

Образац ПП ОАЕЛ - Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу („Сл. гласник РС“ број 86/17) одређен је начин подношења и садржина Пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу на Обрасцу ПП ОАЕЛ – у даљем тексту Образац ПП ОАЕЛ.

У члану 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу одређено је да се Образац ПП ОАЕЛ подноси за потрошњу електричне енергије чије очитавање се врши почев од 1. фебруара 2018. године, односно за обрачунски период почев од 1. фебруара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за јануар 2018. године.

Први обрачунски период за који се подноси Образац ПП ОАЕЛ је фебруар 2018. године и подноси се у електронском облику преко портала Пореске управе.

Избор пореске пријаве за акцизу на електричну енергију која се подноси на Обрасцу ПП ОАЕЛ, почевши од обрачунског периода фебруар 2018. године, се од 01.01.2018. године налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“ под називом ПП ОАЕЛ – нова (Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу):

За обрачунату акцизу на електричну енергију за крајњу потрошњу чије очитавање потрошње електричне енергије се врши до 31. јануара 2018. године, укључујући и процењену или споразумно утврђену потрошњу електричне енергије, односно коначно обрачунату акцизу на електричну енергију за децембар 2017. године, пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу подноси се на Обрасцу ПП ОАЕЛ на досадашњем обрасцу и на досадашњи начин, а избор пореске пријаве се налази на порталу Пореске управе у делу „избор пријаве“:

Од 01.01.2018. године на порталу Пореске управе је могуће користити тестно окружење на коме се могу подносити Обрасци ПП ОАЕЛ ради упознавања са формом за унос наведеног обрасца. Обрасци ПП ОАЕЛ поднети на тестном окружењу се не евидентирају у рачуноводству Пореске управе и не стварају пореску обавезу.

Продукционо окружење је могуће користити од 01.03.2018. године, а први обрачунски период за који се могу поднети Обрасци ПП ОАЕЛ је фебруар 2018. године. Обрасци ПП ОАЕЛ поднети на продукционом окружењу се евидентирају у Пореском рачуноводству и стварају пореску обавезу.

 

            ПОРЕСКА УПРАВА

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар